med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3676 av Christer Nylander m.fl. (L)

av Christer Nylander m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studiestartsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens rekryteringsinriktade studiestöd – studiestartsstöd – planeras införas till hösten 2017 för arbetslösa som är minst 25 år och som har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet ska i huvudsak administreras av CSN och enligt regeringen i så stor utsträckning som möjligt överensstämma med reglerna för studiemedel.

Liberalerna anser att förslaget lagts fram alldeles för tätt inpå det planerade införandet. Det skulle sannolikt vara svårt för kommuner, Arbetsförmedlingen och CSN att få ett välfungerande samarbete med så kort varsel. Därför ställer vi oss skeptiska till att införa ett så omfattande studiestartsstöd under kommande budgetperiod.

För att komma igång med införandet så fort som möjligt och för att fokusera på de mest angelägna grupperna ställer Liberalerna sig positiva till att inför nästkommande budgetperioder införa ett studiestartsstöd för de som saknar grundskoleutbildning. Alla i Sverige ska ha möjlighet att slutföra grundskolan.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, och det finns skäl att misstänka att avhoppen från ungdomsgymnasiet kan öka om man skapar incitament att hoppa av för att senare slutföra sina gymnasiestudier med bättre ekonomiska villkor. Dessutom är det så att det kan vara problematiskt att elever i samma komvuxklass har olika ersättningar.

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-10 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)