Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3680 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör bereda frågan vidare om möjligheten för studerande med studiestartsstöd till deltidssjukrivning i linje med vad den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslog angående studiemedlet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur rätten till bostadsbidrag med studiestartsstöd kan regleras så att den blir likvärdig den för studenter med studiemedel och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förslaget till fribelopp för studiestartsstöd bör läggas på en nivå som uppmuntrar till fokus på studierna och tillkännager detta för regeringen.

Rätten till utbildning

Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hen förstår, desto större förmåga får hen att hantera sin omvärld. Friheten och inflytandet ökar. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Vänsterpartiet ser kunskap som en demokratisk rättighet. Att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är en av vår tids största utmaningar. Vänsterpartiet välkomnar därför förslaget till studiestartsstöd, men vill påpeka ett antal brister med förslaget.

Rätten att kunna vara sjuk

Regeringen föreslår i propositionen att samma regler ska gälla vid sjukdom som för den som har studiemedel, dvs. att det inte ska vara möjligt att vara deltidssjukskriven och studera på halvtid med studiestartsstöd. Detta har Vänsterpartiet kritiserat tidigare angående studiemedlet, och vi lyfter samma kritik nu. Även om det i teorin är möjligt att vara deltidssjukskriven, så innebär det en ekonomiskt svår situation då studiemedlet eller studiestartsstödet minskas samtidigt som det inte finns någon möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen. Sjukpenning betalas endast ut till studenter som är heltidssjukrivna. Följden blir att studenter har att välja på att antingen fortsätta studera på heltid trots behov av deltidssjukskrivning, eller att tvingas avsluta studierna. Detta kan vålla stora problem för personer med långvariga eller kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar att fullfölja sina studier. Det stänger också ute många från att ta del av studiestartsstödet för att kunna börja studera. Därför anser Vänsterpartiet att regeringen bör bereda frågan om studerande med studiemedel och studiestartsstöds möjlighet till deltidssjukskrivning vidare i linje med förslaget från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Rätten att bo

I propositionen föreslås det att motsvarande regler för bostadsbidrag ska gälla såväl om man har studiestartsstöd som om man har studiebidrag. Bostadsbidraget fyller en viktig funktion i att ge trygghet att klara en hög hyra under studietiden. Dock är det viktigt att påpeka att den föreslagna lagtexten innebär att det blir väldigt olika möjligheter för studerande med studiestartsstöd att få bostadsbidrag i jämförelse med studenter med studiemedel. Det beror på att studerande med studiestartsstöd enligt förslaget kommer att få en betydligt högre bidragsgrundande inkomst än studerande med studiemedel. Vänsterpartiet anser att studerande med studiestartsstöd bör ha samma rätt till en trygg boendesituation som studerande med studiemedel. Därför bör det utredas hur rätten till bostadsbidrag med studiestartsstöd kan regleras så att den bli likvärdig den för studenter med studiemedel. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Fribeloppet

Vänsterpartiet anser att för den som studerar på heltid ska arbete vid sidan av studierna vara en möjlighet och inte en nödvändighet. De som omfattas av studiestartsstödet är de som har störst behov av utbildning. Då bör också samhället skicka en signal om vikten av att fokusera på studierna. Studerande har olika förutsättning att arbeta vid sidan av sina studier, och ett för högt fribelopp kommer också att förändra synen på studier som en heltidssysselsättning. Det innebär antingen förlängda studietider och att inträdet på arbetsmarknaden skjuts upp eller att kvaliteten på studierna sjunker. Däremot borde det vara möjligt för studerande att arbeta under ferierna utan att det påverkar studiestartsstödet. Därför föreslår vi att förslaget till fribelopp för studiestartsstöd läggs på en nivå som uppmuntrar till fokus på studierna. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Daniel Riazat (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Sestrajcic (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-10 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19
Yrkanden (3)