med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD)

av Adam Marttinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att kameraövervakningslagen (2013:460) ändras i enlighet med vad som anges i motionen.

Motivering

Efter avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober 2016, som innebär att en kamera som är monterad på en drönare ska anses vara en sådan övervakningskamera som omfattas av kameraövervakningens tillämpningsområden, har möjligheterna för privatpersoner, organisationer men även myndigheter att använda drönare kraftigt begränsats.

Den proposition som regeringen nu framför råder bot på det generella förbud som Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har inneburit. Vi anser dock att det på många sätt är problematiskt att undantaget för drönare i kameraövervakningslagen inte omfattar myndigheter. Genom att försvåra för myndigheter att få tillgång till tekniken går man inte bara miste om en utvecklingspotential avseende teknikutveckling och applicering, det riskerar även att innebära effektivitetsförluster och onödiga kostnader då myndigheter vid ett avslag på tillståndsansökan kan bli tvungna att använda dyrare alternativ.

Polismyndigheten bedriver sedan 2015 ett projekt där drönare används i den polisoperativa verksamheten. Det finns dock områden som inte omfattas av 11 § kameraövervakningslagen, bl.a. övningar med drönare på platser dit allmänheten har tillträde och möjligheten att använda drönare vid arbete som syftar till att förebygga eller förhindra brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa om inte brottsligheten samtidigt bedöms vara allvarlig och även att det föreligger risk för att brottsligheten ska komma att utövas. Alternativet för Polismyndigheten är då att avstå från att få en blick ovanifrån eller att skicka upp en polishelikopter. Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen föreslagit att polisen ska få utökade möjligheter att använda sig av kameraövervakning samtidigt som vi delar Polismyndighetens åsikt om att kravet på tillstånd för övervakning med drönare riskerar att leda till tidsförluster och ineffektivt brukande av resurser.

Flertalet av myndigheterna som inkommit med remissvar ser möjliga användningsområden för drönare i deras verksamhet samt att den nuvarande tillståndsprocessen hindrar och försvårar utvecklingen.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att även myndigheter ska omfattas av det föreslagna undantaget i kameraövervakningslagen. Vi ser flertalet möjligheter för myndigheter att kunna använda drönare utan att omfattas av tillståndskravet. Vi föreslår därför att den nya paragrafen, 5 a §, i kameraövervakningslagen (2013:460) ska införas med följande lydelse:

Lagen gäller inte vid kameraövervakning som sker från ett obemannat luftfartyg.

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Granskad: 2017-05-22 Bordlagd: 2017-05-29 Hänvisad: 2017-05-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)