med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Motion 2016/17:3750 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C)

av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag till inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken med mer konkreta skrivningar och där man tar ett helhetsgrepp på frågan om utanförskapet bland personer med funktionsnedsättning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I proposition 2016/17:188 läggs förslag till ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Regeringen aviserar även att en utredning ska tillsättas med uppdrag att se över styrningen av funktionshinderspolitiken.

Centerpartiet stöder huvuddragen i de nya mål som regeringen har föreslagit, men saknar viktiga delar som främst rör frågan om jobb och utbildning för personer med funktionsnedsättning. En proposition som anger målen och inriktningen för den framtida funktionshinderspolitiken måste också ge svar på de stora utmaningar som människor med funktionsnedsättning har. Många av dessa människor befinner sig i ett utanförskap. En av huvudinriktningarna för funktionshinderspolitiken måste därför vara hur fler kan få möjlighet att få ett arbete och studera.

Centerpartiet anser att skrivningarna i propositionen som berör arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning behöver bli mer konkreta. Det krävs ett flertal reformer för att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden för såväl personer med funktionsnedsättning som andra grupper i samhället som befinner sig i utanförskap. Ett av de viktigaste sätten att få fler människor i arbete är att sänka kostnaderna för att anställa genom exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter.

Vidare behöver matchningen på svensk arbetsmarknad förbättras – inte minst för personer med funktionsnedsättning. Centerpartiet har länge drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och släppa in privata, ideella och kommunala aktörer. Genom att låta fler aktörer förmedla jobb kan utförare specialisera sig på matchning för särskilda grupper, såsom exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av olika stöd som insatser enligt exempelvis LSS samt aktivitets- och sjukersättning har i dag i princip ingen möjlighet att starta eget företag. Även om både viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med det stöd man har behov av eller att stödet inte är anpassat för eget företagande. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste därför förbättras. Det kan exempelvis handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplatsen.

Ökade möjligheter till utbildning är en central faktor för att bryta utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning. Men även denna fråga behandlas för ytligt i regeringens proposition. Exempelvis nämns inte det tillkännagivande från riksdagen om att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Vidare anser Centerpartiet att det behövs förbättrade möjligheter för personer som går eller har gått i gymnasiesärskolan att kunna studera vidare och komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det handlar bl.a. om möjligheten att finansiera sina studier. Det krävs också ökad transparens som anger förutsättningarna att behålla stöd inför en flytt till arbete eller studier. Bristen på förutsägbarhet vad gäller stöd skapar i dag en osäkerhet och en kraftig begränsning i möjligheten till utbildning och arbete.

Slutligen är det angeläget att påpeka att regeringen i sin proposition till stor del missar gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, vad gäller frågan om arbete och utbildning. Det är beklagligt, då även denna grupp ofta befinner sig i utanförskap i samhället.

Centerpartiet hade önskat att regeringen i den lagda propositionen hade tagit ett helhetsgrepp på frågan om hur utanförskapet bland personer med funktionsnedsättning kan brytas. Att fler människor med funktionsnedsättning liksom andra grupper i utanförskap kommer i arbete eller utbildning är en av de viktigaste frågorna för att få ett samhälle som håller ihop.

Anders W Jonsson (C)

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-02 Bordlagd: 2017-06-14 Granskad: 2017-06-14 Hänvisad: 2017-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)