med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Förslaget från regeringen oroar Sverigedemokraterna då man med lagen från regeringens sida arbetar med att skapa förutsättningar för en ny asylvåg till Sverige snarare än att motverka att en liknande situation uppstår som den Sverige fick uppleva under hösten 2015.

Propositionen, som beskrivs som en förberedelseåtgärd inför kommande extraordinär flyktingvåg, ger i verkligheten mer långtgående möjligheter för regeringen att redan idag meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen. De nivåer för antalet asylsökande som pekas ut i promemorian och som ska uppnås för att aktivera lagen har överstigits under väldigt många år och har med regeringens och tidigare regerings oansvariga invandringspolitik kommit att bli normaltillstånd i Sverige. Med denna speciallag kan regeringen i stort sett alltid aktivera den och därmed köra över allmänhetens intressen vid byggande av asylboenden eller ombyggnation av befintliga fastigheter.

Istället för att införa undantag i plan- och bygglagen för kommande asylsökande borde regeringen och Regeringskansliet lägga sitt fokus på att föra en hållbar och restriktiv invandringspolitik där resurser läggs på hjälp i krisens närområden snarare än att upprätta flyktingläger i Sverige.

Undantag efter undantag

Sverigedemokraterna ser med oro på regeringens invandrings- och bostadspolitik. När ska regeringen inse att en hög asylinvandring inte är hållbart och att fler undantag inte kommer att lösa någon kris? Regeringen föreslår undantag och har möjliggjort tillfälliga lösningar i regelverk som ett resultat av havererande invandringspolitik, förslag som samtidigt skapar nya problem i sig. Kommuner har tvingats till dyra köp av bostadsrätter, nya utanförskapsområden har skapats, den långsiktiga samhällsplaneringen har försämrats och samtidigt har man lyckats åsidosätta allmänhetens intressen.

Med anledning av detta föreslår vi riksdagen att besluta att avslå propositionen i sin helhet.

 

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-06-14 Bordlagd: 2017-06-15 Granskad: 2017-06-15 Hänvisad: 2017-06-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.