med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3549 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en omarbetad proposition och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna instämmer i regeringens övergripande skäl till propositionen. Vi anser att det är positivt att s.k. värdeåterföring möjliggörs, både på regional och nationell nivå. Det skulle potentiellt leda till större marknadseffektivitet, att rätt projekt i högre utsträckning prioriteras och att den som tjänar på skattebetalda investeringar återför delar av denna vinst.

Dock har vi synpunkter på förslagets utformning. Vi tycker att propositionen i bitar gällande frivillighet, avtalens utsträckning och konkurrens är otydlig och anser därför att regeringen bör omarbeta propositionen i syfte att klargöra dessa områden innan riksdagen kan fatta beslut i frågan.

[Motionärernas namn]

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Bordlagd: 2016-12-12 Granskad: 2016-12-12 Hänvisad: 2016-12-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)