med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Motion 2016/17:3606 av Paula Bieler m.fl. (SD)

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i ändringsbudgeten tillsätta resurser till Polismyndigheten samt övriga berörda myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig överlag positiva till regeringens proposition En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Vi välkomnar införandet av möjligheten att vända sig till Polismyndigheten för att vid behov snabbt verkställa beslut om avhysning av personer som förlorat sin rätt att vistas i asylboenden. Vi vill samtidigt poängtera behovet av ytterligare insatser efter avhysning för att också säkerställa att av- och utvisningsbeslut verkställs och förutsätter att regeringen återkommer med förslag på detta område.

Dock anser vi att regeringen inte tar tillräcklig hänsyn till de ökade kostnader och den arbetsbelastning som dessa extra arbetsuppgifter kommer leda till för Polismyndigheten. Då regeringen gör bedömningen att statens utgifter som helhet kommer minska till följd av att boenderesurser inte längre tas i anspråk ser vi ingen anledning att ignorera Polismyndighetens påpekande om ytterligare resursbehov. Det är därför vår mening att regeringen snarast, företrädesvis redan i kommande ändringsbudget, bör överföra resurser från Migrationsverket till Polismyndigheten. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Linus Bylund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-02-08 Bordlagd: 2017-02-14 Granskad: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)