med anledning av prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Motion 2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2016/17:3725

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.2 i motionen.

Motivering

Tabell 1.1

Tusental kronor

Ut-gifts-om­råde

An-slags-num-mer

Beslutad ram/anvisat anslag

Föränd­ring av ram/

anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

Avvikelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-03 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)