med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

Motion 2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. (KD)

av Aron Modig m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för personer som är med och startar en verksamhet i form av en ekonomisk förening, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås bl.a. att sjukpenninggrundande inkomst, förkortad SGI, för de personer som startar aktiebolag under företagets uppbyggnadsskede ska beräknas utifrån samma principer som för enskilda näringsidkare. Dessutom förlängs tiden för uppbyggnadsskedet från 24 till 36 månader.

Kristdemokraterna välkomnar och tillstyrker detta förslag som kommer att leda till ökad trygghet vid sjukdom och föräldraskap för de personer som startar ett aktiebolag. I likhet med remissinstanserna Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Coompanion Sverige efterlyser Kristdemokraterna dock en liknande regelförändring för den som är med och startar en verksamhet i form av en ekonomisk förening.

Att situationen i många fall kan vara densamma för den som är med och startar en verksamhet i form av en ekonomisk förening, som för den som startar en verksamhet i företagsform, är något som regeringen, enligt propositionen, instämmer i. Dock menar regeringen att frågan om vad som ska gälla för ekonomiska föreningar behöver beredas vidare, bl.a. i avseende på kontrollaspekter.

Kristdemokraterna uppmanar regeringen att snarast gå vidare med denna beredning.

Aron Modig (KD)

Penilla Gunther (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Halef (KD)

Erik Slottner (KD)

Caroline Szyber (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-03-29 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)