med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering

Motion 2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M)

av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidareutveckla reformen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med växande regioner, stora satsningar de kommande åren på utbyggd infrastruktur, en kraftigt växande befolkning till följd av migration och krav på en hållbar utveckling krävs en ökad helhetssyn med samordnade insatser i samhällsplaneringen. Vi välkomnar regeringens proposition om en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Uppbromsningen som skett av bostadsbyggandet är alarmerande och vi ser framför oss en bostadsbrist som främst drabbar dem som har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. Varje reform som påtagligt förenklar och förkortar kommunernas arbete med detaljplaner är välkommen. Regionplaneringen får heller inte fördröja eller försvåra kommunernas planering och genomförande, eller på annat sätt bidra till att begränsa det kommunala självstyret.

Det ankommer på regeringen att ta nödvändiga initiativ för att utvidga reformen till att omfatta fler regioner än Stockholms län samt att på ett tydligare sätt belysa hur redan befintliga samordningsförbund inom exempelvis Göteborgsregionens kommunalförbund kan fortsätta verka inom ramen för ett sådant lagförslag. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Ola Johansson (C)

Caroline Szyber (KD)

Mats Green (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-06-18 Granskad: 2018-06-21 Bordlagd: 2018-06-25 Hänvisad: 2018-06-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)