med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare

Motion 2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att bastjänstgöringen inom primärvården uppgår till 5–6 månader och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Regeringen föreslår i sin proposition 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare en omstrukturering av utbildningssystemet för läkare: från student till specialist. Propositionen föreslår att kraven på praktisk tjänstgöring för att få läkarlegitimation tas bort. I dag är den praktiska tjänstgöringen ett krav för att kunna erhålla läkarlegitimation. I stället för den nuvarande strukturen föreslår propositionen att ett bastjänstgöringsår införs som en del av ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för läkare, detta alldeles oavsett från vilket land en erhållit sin läkarexamen. Förändringen av den praktiska tjänstgöringen hänger samman med ett förslag om att förlänga och omstrukturera den nuvarande läkarutbildningen, från dagens femåriga läkarutbildning till en sexårig.

Vänsterpartiets inställning

Vänsterpartiet välkomnar regeringens proposition som vi menar innehåller angelägna förändringar. Trots att Vänsterpartiet anser att propositionen i stora drag är bra bör framför allt några delar förtydligas. För att kunna avskaffa den nuvarande obligatoriska tjänstgöringen på psykiatrisk klinik måste det säkerställas att utbildningsmålen i den framtida bastjänstgöringen utformas så att de framtida nylegitimerade läkarna får nödvändig kompetens inom psykiatrin.

I propositionen föreslås att bastjänstgöringen inom primärvården ska omfatta 3–4 månader. Det anser vi är för kort tid. Om primärvården ska fungera som den första linjens sjukvård, där kvalitet och kompetens står i centrum för patienterna, behöver även framtidens läkare ha god insyn och kunskap i verksamheten. Därför anser Vänsterpartiet att bastjänstgöring inom primärvården bör vara 5–6 månader. I likhet med Svenska Distriktsläkarföreningen menar Vänsterpartiet att majoriteten av de kunskapskrav som krävs för att uppnå fullgjord bastjänstgöring kan komma att täckas inom primärvården, och därmed bör tiden för tjänstgöringen inom primärvården förlängas. Regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att bastjänstgöringen inom primärvården uppgår till 5–6 månader. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Karin Rågsjö (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jon Thorbjörnson (V)

Jessica Thunander (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Jessica Wetterling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-01 Bordlagd: 2018-10-02 Granskad: 2018-10-02 Hänvisad: 2018-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)