med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare

Motion 2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att säkerställa hög utbildningskvalitet krävs en regelbunden och obligatorisk extern kvalitetsgranskning av bastjänstgöringen, som tydligt regleras i en föreskrift, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att se över förutsättningarna för att bastjänstgöring ska innehålla obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar förslaget om ny bastjänstgöring för läkare, givet införandet av en ny legitimationsgrundande läkarutbildning. Framför allt ser vi stora vinster med ett flexibelt regelverk samt att alla läkare som väljer att specialisera sig i Sverige, oavsett utbildningsland, får samma gemensamma introduktion.

I dag kvalitetsgranskas både grundutbildningen och specialiseringstjänstgöringen för läkare. Granskningen är till för att identifiera eventuella utbildningsbrister som sedan ska åtgärdas. Vi delar därför flera remissinstansers åsikt och däribland Läkarförbundets att det är en självklarhet att samtliga delar av läkarens utbildning ska granskas, inklusive föreslagen BT. Vi anser att det är viktigt med en regelbunden och obligatorisk extern kvalitetsgranskning av bastjänstgöringen, som tydligt regleras i föreskrift.

Att göra extern kvalitetsgranskning till ett krav är nödvändigt för att säkerställa hög utbildningskvalitet och i längden hög läkarkompetens, samt att förhindra att ekonomiska skäl påverkar huvudmännens benägenhet att kvalitetsgranska. En granskning och utvärdering av BT möjliggör även transparenta jämförelser mellan vårdgivare. Den externa kvalitetsgranskningen bör utföras av en aktör som inte har ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.

Regeringen bedömer i utformningen av målbeskrivningen för bastjänstgöring att det är viktigt att uppmärksamhet riktas mot psykiatriska sjukdomstillstånd. Vidare står det att lärandemålen bör inkludera akuta, livshotande och de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden. Om verksamhetenschefen anser att behovet av den här typen av klinisk tjänstgöring under utbildningen inom psykiatri inte är uppfyllt bör läkaren tjänstgöra ytterligare en månad inom psykiatrisk akutsjukvård och delta i jourverksamhet. Vi anser att Socialstyrelsen ska se över huruvida viktiga kunskaper i psykiatri kan säkerställas genom tydligare rekommendationer. Vi anser att den kliniska biten är viktig inom psykiatri, och vi vill att Socialstyrelsen ska titta närmare på förutsättningarna att bastjänstgöring ska innehålla obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri.

Per Ramhorn (SD)

Clara Aranda (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-01 Bordlagd: 2018-10-02 Granskad: 2018-10-02 Hänvisad: 2018-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)