med anledning av prop. 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Motion 2018/19:43 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:285.

Motivering

Liberalernas övergripande mål för utrikespolitik är demokrati. Det är Liberalernas bestämda åsikt att demokratiska reformer långsiktigt löser många av dagens problem. Med mer yttrandefrihet och pressfrihet granskas korruption och maktmissbruk. Med fungerande fria val kan invånarna rösta bort ansvarslösa politiker. Demokratiska stater satsar mer på forskning och välfärd. Och länder som väljer demokratiska reformer får också större möjligheter till globaliseringens framgångar och en växande ekonomi. Med demokrati tillkommer basala rättigheter, vilket invånarna på Kuba saknar. Att EU vill verka för demokrati på Kuba är därför något som Liberalerna ser på positivt.

Av propositionen framgår det att syftet med avtalet bl.a. är att verka för demokrati då ”demokrati bygger på folkets fritt uttryckta vilja att välja sitt eget politiska system”. Det är ett ställningstagande som Liberalerna ställer sig bakom till fullo. Det är också därför vi yrkar att propositionen avslås. Hade EU velat verka för en demokratisering på Kuba hade krav på fria val med valobservatörer från exempelvis FN varit ett kriterium.

Den kubanska demokratirörelsen fick inte delta i förhandlingarna om avtalet. Oberoende journalister fick heller inte närvara vid presskonferenserna när avtalet publicerades. Det finns mycket som talar för att avtalet inte kommer att stärka demokratiutvecklingen på Kuba utan snarare legitimera den illegala regeringen som nu styr.

Det tilltänkta avtalet saknar skarpa målformuleringar. I stället för krav på demokratisering finns vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är väldigt olyckligt då EU:s tidigare gemensamma ståndpunkt gällande Kuba var att ”uppmuntra en övergångsprocess till pluralistisk demokrati och respekt för mänskliga rättigheter”. I andra avtal som EU ingått med mer demokratiska länder ställs nästan alltid skarpa krav på demokratiska framsteg och rättigheter. Liberalerna anser att samma kriterier även bör gälla för diktaturer, där inräknat Kuba. Sverige och EU ska och bör stötta demokratiska framsteg, men vi ska inte legitimera eller acceptera auktoritära styrelseformer av bekvämlighetsskäl. Därför bör Sverige driva på inom EU för att avtalet ska rivas upp till dess att skarpa demokratiska mål för Kuba har införlivats i avtalet.

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Joar Forssell (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2018-10-09 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17 Förfallen: 2019-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.