med anledning av prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet

Motion 2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. (SD)

av Jonas Millard m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen i den del som avser ett slopande av kravet på att visa legitimation när en röstberättigad som inte är igenkänd ska rösta i sametingsvalet.

Motivering

I nu aktuell proposition föreslår regeringen att sametingslagen ska ändras så att den blir mer lik vallagen med avseende på de sätt varmed en person som ska rösta ska styrka sin identitet.

Vallagen stadgar att det är möjligt att rösta i de allmänna valen utan att legitimera sig, exempelvis genom att en annan person, s.k. intygsperson intygar den röstandes identitet. I sametingslagen stadgas att en person som ska rösta, men som inte är känd för röstmottagaren, måste styrka sin identitet med legitimation. Sverigedemokraterna menar förvisso att det är bra att både sametingslagen och vallagen är så likalydande som möjligt eftersom bägge reglerar val. Men i motsats till regeringen anser vi att vallagen borde ändras för att efterlikna sametingslagen och inte tvärtom. Kravet på att legitimera sig för att få rösta, oavsett val, borde vara absolut, i vart fall om man inte redan är igenkänd av röstmottagaren. Även om det i mycket få fall kan medföra att personer som t.ex. dagarna innan valet blivit bestulna på alla sina id-handlingar inte kan rösta menar vi att fördelarna totalt sett överväger nackdelarna.

Systemet med intygspersoner kan alltför enkelt utnyttjas, och vid flera tillfällen har det hänt att personer som kommit till sin vallokal för att rösta redan är avprickade i röstlängden. Detta kan bero på såväl slarv som fusk. Oavsett vilka orsaker som ligger bakom, medför detta stora konsekvenser för den enskilde. Det finns således ingen anledning att bygga in denna svaghet även i sametingslagen. Riksdagen bör därför avslå propositionen i denna del. Sverigedemokraterna avser att återkomma till frågan om styrkande av identitet i de allmänna valen i en särskild kommittémotion.

Jonas Millard (SD)

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Mikael Strandman (SD)

Lars Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-04 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)