med anledning av prop. 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Motion 2018/19:56 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om tillgänglighet till digital offentlig service, med den ändringen att 9 § första stycket 5 utgår.

Motivering

I propositionen lämnas förslag till en ny lag som genomför EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.
I propositionen föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav, vilket Kristdemokraterna anser är positivt. Sverige ska vara ett föregångs­land när det gäller alla människors fulla delaktighet i samhället.

Kristdemokraterna är i det stora hela nöjda med EU-direktivet och regeringens proposition. Implementeringen kommer att leda till större delaktighet genom att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Kristdemokraterna föreslår emellertid att det undantag för skolor och förskolor som finns i propositionen (sid 46 f.) ska tas bort. Ett sådant undantag riskerar att drabba elever och föräldrar på ett negativt sätt. Otillgänglig digital service kan leda till att ett stort antal elever inte ges möjlighet att självständigt publicera och kommunicera med andra elever samt ta del av material som lärare producerar. Exempelvis innebär undantaget att digitala läromedel inte omfattas av tillgänglighetskravet. Det försämrar också föräldrars möjligheter att ta del av den ökande digitala information som skolan och lärarna riktar till dem och som inte faller under kategorin ”väsentliga administrativa funktioner”.

Vi delar inte regeringens uppfattning att nuvarande skrivningar om lika rättigheter i 1kap. 8 § första stycket skollagen (2010:800) räcker.

Magnus Jacobsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Christian Carlsson (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)