med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Motion 2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C)

av Anders W Jonsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:83.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa vårdgarantin och ge patienten rätt till läkarbedömning inom tre dagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Primärvårdens ställning inom svensk hälso- och sjukvård är mycket svag. Tillgängligheten vad gäller läkarbesök inom primärvården har försämrats, och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. Ett av de främsta skälen är bristen på läkare som vill arbeta i primärvården. Enligt en undersökning från Läkarförbundet fattas i dag omkring 1 400 läkare i primärvården.

Den lagstadgade vårdgarantin ger patienten rätt att träffa en läkare inom sju dagar. Regeringen föreslår i den lagda propositionen att den rättigheten ska ändras till att ge patienten rätt till en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är ett förslag som går i helt fel riktning. Svaret på krisen i primärvården och den akuta läkarbristen är inte att ta bort patientens rätt att träffa en läkare. Centerpartiet vill i stället se en skärpt vårdgaranti som ger patienten rätt till en läkarbedömning inom tre dagar.

Ett flertal remissinsatser riktar kritik mot förslaget att ta bort patientens rätt att träffa en läkare inom en viss tid. Exempelvis Myndigheten för vård- och omsorgsanalys avstyrker i sitt remissyttrande förslaget om ny vårdgaranti och motiverar det bland annat enligt följande: ”Förslaget riskerar att leda till ökad ojämlikhet, försämrad tillgång till läkare, ett urholkat värdeerbjudande samt i förlängningen ett sänkt förtroende för primärvården.

Regeringen beskriver att förslagen i propositionen utgör ett första steg i den omstrukturering av hälso- och sjukvården där ”primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården”. Centerpartiet är helt enigt med regeringen om att det behövs en omfattande reform som stärker primärvårdens roll inom svensk sjukvård. Men en sådan reform kräver ett målmedvetet arbete för att öka rekryteringen av läkare till primärvården. Vi finner det därför mycket anmärkningsvärt att man från regeringens sida anser att det första steget mot en sådan omstrukturering ska tas genom att ta bort patientens rätt att träffa en läkare inom sju dagar.

Det framstår som att regeringen totalt kapitulerat inför den rådande krisen i primärvården. Att man väljer att kalla förslaget i denna proposition för en ”förstärkt vårdgaranti” ter sig mycket märkligt i sammanhanget. Förslagen riskerar tvärtom att urholka vårdgarantin och ytterst även patientens rättigheter.

Anders W Jonsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Granskad: 2018-02-20 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)