med anledning av prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Motion 2018/19:3104 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga SCB att ta fram en reglering som säkrar parternas tillgång till Fasit samt om att övergångsregler bör tas fram som säkrar densamma till dess en permanent reglering finns på plats, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att säkerställa att personuppgiftshanteringen vid användning av mikrosimulerings­modellen Fasit stämmer överens med den allmänna dataskyddsförordningen är viktigt. Kristdemokraterna välkomnar därför propositionen.

Det är dock viktigt att avvägningar görs mellan enskilda personers integritet å ena sidan och möjligheterna att använda Fasit till beräkningar som i slutändan bidrar till samhällsnytta å andra sidan. För att denna avvägning ska hamna rätt behöver exempelvis arbetsmarknadens parters tillgång till Fasit och deras möjligheter att använda verktyget i samma utsträckning som i dag säkras.

Parterna använder i dag Fasit bl.a. till att göra samhällsekonomiska och offentlig­finansiella analyser rörande skatter, bidrag och transfereringssystem. Dessa beräkningar ligger till grund för viktiga förhandlingar och beslut som påverkar svensk arbets­marknad. Lagförslagen i propositionen behandlar inte parternas framtida tillgång till Fasit. Regeringen har gett SCB i uppdrag att utreda frågan, men under tiden uppstår osäkerhet kring vad som gäller för parternas tillgång. Därmed bör tydliga övergångs­regler tas fram som säkerställer att parterna kan fortsätta att använda verktyget under


utredningens gång. Dessutom bör skrivningarna skärpas så att SCB åläggs att ta fram en permanent reglering som säkerställer parternas tillgång till verktyget framöver.

Jakob Forssmed (KD)

Camilla Brodin (KD)

Sofia Damm (KD)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-05-17 Granskad: 2019-05-20 Bordlagd: 2019-05-27 Hänvisad: 2019-05-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)