med anledning av prop. 2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen

Motion 2018/19:3127 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grovt bidragsbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår bl.a. i propositionen Ett starkare skydd för välfärdssystemen en rad förslag som har till syfte att stärka det rättsliga skyddet för det svenska välfärds­systemet. Sverigedemokraterna välkomnar regeringens straffskärpningar och det hårdare ställningstagandet mot bidragsbrott och menar att det är ett steg i rätt riktning. Välfärdssystemet ska just finnas till för att stärka välfärden och stötta de personer som av olika anledningar berättigas ekonomiska stöd och ekonomiska förmåner. Respekten för välfärdssystemet måste vara hög, och från politiskt håll bör det vara allas angelägen­het att de ekonomiska stöden i allra största mån hamnar i rätt händer och att arbetet mot att minska bidragsfuskandet framgent är högt. Genom de förslag som nu behandlas skärps straffen men även lagen om underrättelseskyldighet utökas till att omfatta fler myndigheter, vilket vi välkomnar.

Sverigedemokraterna vill även utreda möjligheten att gå ännu längre än enbart straffskärpningar, även om straffskärpningar är en viktig del av att stävja bidragsbrott. Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att under begränsad tid frånta en person de bidrag som låg till grund för fällande dom i de fall där den dömde gjort sig skyldig till grovt bidragsbrott. Grova bidragsbrott handlar alltså om fall där det rör sig om större summor, där personen som begått brottet har använt falska handlingar eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Det skulle skapa ett till orosmoment för bidragsfuskare då det inte längre bara rör sig om hårdare straff utan även risken för att i framtiden under begränsad tid stängas av från att ha rätten att söka de bidrag man tillskansat sig på felaktiga grunder.

 

 

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Granskad: 2019-06-19 Bordlagd: 2019-06-24 Hänvisad: 2019-06-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)