med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för mord där gärningsmannen är under 21 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kristdemokraterna delar regeringens inställning till straffet för mord. Livstids fängelse bör i betydligt större utsträckning än i dag komma i fråga. Detta är en förändring som inte minst är viktig givet det ökande antalet mord med skjutvapen som sker i kriminella miljöer. Den som begår sådana handlingar har med stor sannolikhet en gedigen kriminell karriär både bakom och framför sig. Att få bort dessa från gatan och den brottsliga banan är högst önskvärt. Vi menar att brott som är begångna i gängmiljö ska medföra väsentligt skärpta straff. Regeringens förslag är ett nödvändigt steg för att livstid ska vara norm vid mord. Regeringen bör dock återkomma med förslag som skärper straffen väsentligt för gängrelaterad brottslighet.

Regeringen har även missat en viktig aspekt i propositionen. Preskriptionstiden för mord är avskaffad, bortsett från gruppen unga under 21 år. Brottsbalkens 35:e kapitel andra paragrafen andra stycket säger att bl.a. mord begånget av en person innan denne fyllde 21 ska omfattas av preskriptionstiden. Denna preskriptionsrabatt bör avskaffas. Det är helt orimligt att ett så allvarligt brott som mord preskriberas efter 15 år om gärningsmannen är mellan 18 och 21 år vid tillfället för mordet. Detta bör ges regeringen till känna.

Andreas Carlson (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Robert Halef (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-18 Bordlagd: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-19 Hänvisad: 2019-09-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)