med anledning av prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

Motion 2019/20:363 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska krävas synnerliga skäl för att besluta om ändringar i landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges regionala indelningar handlar ofta om historiska gränsdragningar och gemenskaper som har skapats under hundratals år och som därigenom har vunnit folklig förankring och legitimitet. Regionala gränsdragningar handlar inte enbart om effektiv förvaltning utan också om demokratisk legitimitet, och det är därför av stor vikt att indelningsändringar har så bred acceptans som möjligt hos den befolkning som berörs av dem. I likhet med bl.a. Kammarkollegiet, Hallands läns landsting och Jämtlands läns landsting menar Sverigedemokraterna därför att det bör krävas synnerliga och inte enbart särskilda skäl för att ändra på landstings-/regionindelningen mot ett enskilt landstings eller en enskild regions vilja.

Matheus Enholm (SD)

Mikael Strandman (SD)

Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)