med anledning av prop. 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber

Motion 2018/19:2999 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i särskild ordning föranstalta om löpande rådgivning och utvärdering inför och under Försvarsmaktens omorganisation och utlokalisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I grunden delar Liberalerna regeringens förslag att inrätta och utlokalisera försvars­grensstaberna på det sätt som anges i propositionen. Det innebär en något tydligare ansvarsfördelning än den tidigare organisationen och ökar motståndskraften i Försvarsmaktens högre ledning.

Samtidigt är en större omorganisation och omlokalisering förenat med beaktansvärda risker. Det kan dels handla om kompetensförluster genom avhopp när avståndet till arbetsplatsen ökar, dels om att ledningsförmågan under en tid nedgår i samband med den faktiska omflyttningen.

Propositionen redovisar heller inte vilka ekonomiska konsekvenser som följer av omorganisationen. Det nämns att kostnaderna ökar inledningsvis, men att ”över tid” bedöms förändringarna som kostnadsneutrala. Regeringen pekar även på en begränsad ökning av antalet befattningar i förhållande till i dag.

Enligt nu gällande inriktningsbeslut är det enskilt viktigaste att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Oaktat upprepade tillskott finns det, även inom myndigheten, farhågor om denna måluppfyllnad, på kort och lite längre sikt. När en större omorganisation och utlokalisering genomförs kan oförutsedda eller underskattade kostnader komma att kräva prioriteringar. Det kan heller inte uteslutas att detta drabbar förmågeskapande verksamhet.

För att säkerställa att fördyringar och förseningar inte uppstår samt att detta sker utan onödig kompetensförlust eller nedgång i ledningsförmågan behöver hela denna process följas upp i särskild ordning. Statskontoret har under det senaste året, med biträde av Ekonomistyrningsverket, stöttat Försvarsmakten när det gäller ändamåls­enligheten i Försvarsmaktens ekonomiska underlag. Dessa eller andra från myndigheten fristående instanser skulle fortlöpande kunna rådge och utvärdera omorganisationen och utlokaliseringen. Ett liknande förfarande användes i början av 2000-talet då Försvars­makten påbörjade utvecklingen av nätverksbaserat försvar (NBF).

Allan Widman (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-12-06 Bordlagd: 2018-12-10 Granskad: 2018-12-10 Hänvisad: 2018-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)