med anledning av prop. 2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Motion 2018/19:3015 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda det internationella informationsutbytet vid kontroller på väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till propositionen i vissa delar och anser exempelvis att en harmonisering av vägtrafikområdet är bra, men även att det internationella informationsutbytet bör stärkas och förtydligas. Den fria rörligheten bör generellt värnas, men det betyder också att den ska kunna kontrolleras. Lagar och regler samt system och kontrollfunktioner ska möjliggöra gränsöverskridande trafik, men även möjliggöra att personer eller företag lagförs vid överträdelser. Detta är dock inte möjligt i flera väsentliga delar gällande den internationella yrkestrafiken. På svenska vägar finns det därmed små möjligheter att göra en fullständig kontroll av utländsk yrkestrafik inom unionen, på grund av att det internationella informationsutbytet lämnar en del övrigt att önska.

I kontrollen av den yrkesmässiga trafiken ingår att kontrollera huruvida fordonet är det fordon som finns i registret, att det tekniskt överensstämmer med registrerade uppgifter, att det är anmält för yrkesmässig trafik, att skatter är betalda, att fordonet genomgått periodiska kontroller m.m. I kontrollen ingår också att kontrollera att föraren har rätt körkortsbehörighet, innehar YKB (yrkeskompetensbevis) och att förarkortet är det rätta m.m. Sverige har dock flera internationella informationsutbyten gällande Eucaris, Nortype och Tachonet, SIS, Resper, ERRU och andra kanaler i form av Interpol, men hur mycket av denna information som tilldelas en kontrolltjänsteman på plats är oklart. Även hur lång tid informationsutbytet tar är av betydelse för att möjliggöra smidiga kontroller. En kontroll på väg får inte ta längre tid i anspråk än vad som är motiverat av kontrollens syfte. Det betyder i praktiken att kontrollslagningar i nödvändiga register måste ske utan dröjsmål. Det är därför av yttersta vikt att de tjänstemän som har till uppgift att kontrollera fordon och förare på väg kan utföra nödvändiga registerkontroller snabbt och effektivt.

Polisens kontrolltjänstemän har i och med bristande internationellt informationsutbyte ytterst begränsade möjligheter att få tillgång till alla adekvata och verifierbara handlingar, gällande bl.a. fordons- och personuppgifter inom unionen. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att detta skapar rättsosäkerhet och bidrar till snedvriden konkurrens för svenska åkare. Vi har tidigare anfört vikten av ett gemensamt europeiskt register för kontroll av bl.a. den europeiska yrkestrafiken, och vi anser att det internationella informationsutbytet behöver ses över för att Polismyndigheten och dess tjänstemän, med förordnande att utföra fordons- och förarkontroll, ska få rätt information i rätt tid under en kontroll.

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Bordlagd: 2019-01-30 Granskad: 2019-01-30 Hänvisad: 2019-01-31

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)