med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C)

av Helena Lindahl m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt minska aktieinnehavet i Telia Company AB (Telia) när marknaden tillåter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Centerpartiet anser att statens uppgift normalt bör vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att äga och driva bolag. Det finns ändå skäl till att staten äger vissa bolag, t.ex. där bolagen har ett tydligt samhällsuppdrag. De statliga bolagen bör drivas hållbart och ansvarsfullt med en långsiktig agenda. Därtill finns det inget självändamål i att staten agerar på redan väl fungerande marknader såsom bank-, fastighets- eller flygmarknaden. På sikt bör staten kvarstå som ägare endast då tungt vägande skäl talar för detta, exempelvis när det finns ett angeläget samhällsuppdrag som svårligen kan hanteras på annat sätt eller är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktigt.

Centerpartiet har sedan tidigare uttalat sig positivt till en försäljning av flera statliga bolag, specifikt även Telia. Som exempel utöver Telia kan SBAB, SAS och Vattenfalls utomnordiska verksamhet nämnas. Eventuella försäljningar ska genomföras vid en tidpunkt då det utifrån en samlad bedömning kan antas ge det mest affärsmässiga utfallet. Eventuella försäljningar bör därför i regel göras när konjunkturen är god.

 

 

Helena Lindahl (C)

 

Annika Qarlsson (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Granskad: 2019-02-22 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)