med anledning av prop. 2018/19:47 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Motion 2018/19:3033 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en förnyad översyn av samtjänstlagen och samtjänstförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att möjliggöra en lokal statlig service föreslår regeringen i aktuell proposition en ny lag om en viss gemensam offentlig service. I propositionen föreslås lagändringar i syfte att underlätta för personer som inte behärskar det svenska språket samt funktions­hindrade och pensionärer att få träffa en handläggare lokalt. Detta ska genomföras via en ny organisation som ska lyda under Statens servicecenter.

Sverigedemokraterna delar delvis regeringens bedömning att det finns ett behov av starkare tillgång till grundläggande statlig service för privatpersoner, företagare och bolag i hela landet. Sverigedemokraterna ser även fördelar med en sådan service som omfattar och till viss del synkroniserar Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. Med detta sagt menar vi dock att propositionen inte i tillräcklig utsträckning omfattar det servicebehov som finns i samhället.

Enligt uppgifter på regeringens hemsida kommer dessutom de aviserade servicecentralerna i stor utsträckning att placeras i utanförskapsområden och endast i begränsad utsträckning på landsbygden.

För att adekvat och fullständigt kunna ta del av det allmännas offentliga service torde det knappast räcka med att tjänsten erbjuds geografiskt nära. Talar man inte språket eller förstår de sociala koder eller föreskrifter som reglerar det allmännas relation till enskilda torde det inte göra någon skillnad om den efterfrågade tjänsten erbjuds lokalt, i en annan stad eller på internet. De många problem som gör sig gällande i utanförskapsområden kan därför knappast förväntas bli lösta genom att det allmänna ytterligare sänker kraven för invandrare att ta del av den service som erbjuds majoritetssamhället på övriga medborgares villkor. För att servicecentraler istället ska göra största möjliga nytta torde utgångspunkten istället vara att de i främsta möjliga mån bör placeras på platser där äldre, funktionshindrade och personer bosatta på glesbygden kan förväntas ha behov av service.

Kammarkollegiet anför i sitt remissvar att förslaget inte bör genomföras i den form som regeringen föreslagit riksdagen. Kammarkollegiet betonar att samtjänstlagen och samtjänstförordningen inte är avsedda att användas på det sätt som propositionen gör gällande då ärendehandläggning ska ske inom ramen för respektive myndighets ansvarsområde.

Av det ovan anförda följer därför att propositionen ska avslås. Regeringen bör istället få i uppdrag att göra en fullständig genomlysning av samtjänstlagen och samtjänstförordningen. I den översynen bör särskild vikt fästas vid att pröva om lösningen med servicecenter verkligen gör den nytta för de utsatta områdena som regeringen avser och utreda huruvida servicen på ett ändamålsenligt sätt kan riktas mot såväl landsbygd som tätort.

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Mikael Strandman (SD)

Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-13 Bordlagd: 2019-03-14 Granskad: 2019-03-14 Hänvisad: 2019-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)