med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Motion 2018/19:3043 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska administrationen och byråkratin för företag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU arbeta för att byråkratin och antalet rapporter minskas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar en del av de nya regler som framförs i propositionen och att det klargörs att uppgifter om ersättningar ska vara tydligt redovisade. Dock oroar vi oss för den allt större börda av administration och regelkrångel som regeringen tenderar att lägga på allt fler företag. Det blir också fler enskilda rapporter som ska produceras och godkännas. Tidigare har s.k. mångfaldsrapporter lagts till, och nu ska en ersättningsrapport också avläggas. Det är orimligt att varje gång man vill att företag ska offentliggöra en ny uppgift, så ska en ny särskild rapport lämnas för just det området. En mer rimlig väg framåt är att man kräver att vissa uppgifter ska finnas med i den årsrapport som ändå måste lämnas, något som också bl.a. Svenskt Näringsliv påpekar i sitt remissvar. Sverigedemokraterna anser att regeringen generellt bör arbeta för att minska byråkratin och regelkrånglet för alla företag i allmänhet. Då detta är en förändring som tillkommit genom en EU-reglering bör regeringen framöver arbeta för att minska byråkratin och regelkrånglet även inom ramen för EU.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-03-26 Bordlagd: 2019-03-28 Granskad: 2019-03-28 Hänvisad: 2019-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)