med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Motion 2018/19:3048 av Mats Green m.fl. (M)

av Mats Green m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som rör styrelsens skyldighet att i ett noterat aktiebolag för varje räkenskapsår ta fram en särskild rapport över utbetald och innestående ersättning (i propositionen avsnitt 8.2).

Motivering

Att minska regelbördan för svenska företag är ett prioriterat arbete för Moderaterna. Att minska riskerna för fel och onödiga byråkratiska bördor är också något som vägleder vår politik på detta område. Det perspektivet är särskilt viktigt att ha med sig i arbetet med att implementera och tillämpa EU-direktiv i svensk lagstiftning.

Det är positivt att regeringen anammat remissinstansernas kritik i kapitel 8 i propositionen kring berörd personkrets vad gäller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att det är tillräckligt att ompröva kriterierna vart fjärde år.

Det är dock olyckligt att man inte väljer att följa remissinstansernas kritik vad gäller kravet på en särskild rapport om ersättningar till vissa befattningar inom ett noterat aktiebolag.

I kapitel 8.2 i propositionen föreslår regeringen att styrelsen i ett noterat aktiebolag, för varje räkenskapsår, ska ta fram en särskild rapport över sådan utbetald och innestående ersättning till den verkställande direktören, vice verkställande direktören och styrelseledamöter som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Flera remissinstanser, bl.a. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Svenskt Näringsliv och Sveriges advokatsamfund, avstyrker förslaget och menar att det bör vara tillräckligt att relevanta uppgifter redovisas i årsredovisningen.

Remissinstanserna menar att direktivets krav bör kunna uppfyllas genom att de noter i årsredovisningen där uppgifterna om ersättning finns utvecklas och byggs ut, alternativt genom att bolagen i rapporten om ersättningar hänvisar till noter i årsredovisningen där uppgifter finns. Vissa remissinstanser pekar också på att risken för fel och feltolkningar på så sätt minskas.

Vi delar inte regeringens bedömning att ändringsdirektivet inte ger utrymme för att låta rapporten om ersättningar utgöra en del av årsredovisningen. Tvärtom riskerar, precis som remissinstanserna påpekar, en särskild rapport leda till ökad byråkratisk börda samtidigt som risken för fel ökar.

Tvärtom bör direktivets krav kunna uppfyllas genom att de noter i årsredovisningen där uppgifterna om ersättning finns utvecklas och byggs ut, alternativt genom att bolagen i rapporten om ersättningar hänvisar till noter i årsredovisningen där uppgifter finns.

Mats Green (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-03-27 Bordlagd: 2019-03-28 Granskad: 2019-03-28 Hänvisad: 2019-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)