med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utbildningsinsats i Irak inte ska ses som ett ställningstagande emot kurdiskt självbestämmande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av svenskt deltagande i internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Situationen i Irak är mycket instabil och framtiden i flera avseenden osäker. Möjligheterna för Irak att styra sin utveckling och bygga långsiktig stabilitet och säkerhet beror i stor utsträckning på utrikespolitiska faktorer, där instabilitet och krig i närområdet också påverkar situationen i Irak. Men även interna faktorer påverkar situationen och säkerheten i Irak, såsom den folkomröstning som genomfördes i Kurdistanregionen och maktkamp mellan shiitiska fraktioner i Bagdad. Situationen i landet är komplex och sårbar, vilket riskerar att påverka både förutsättningarna för det svenska insatsbidraget och säkerheten för de svenska trupperna.

Kampen mot Islamiska staten, IS, har under de senaste åren varit framgångsrik, inte minst tack vare kurdiska peshmerga och de irakiska försvarsstyrkorna, men också tack vare det internationella samfundets närvaro. Det svenska bidraget, den militära utbild­ningsinsats Sverige bidrar med, har trots sin i sammanhanget ringa storlek, utgjort en viktig del i den övergripande kampen mot IS. Det är viktigt att säkerställa att kampen mot Islamiska staten fortsatt utgör mandat och fokus för det svenska insatsbidraget. 

Som ett led i fördelningen av ansvarsuppgifter inom koalitionen kommer den svenska närvaron i Irak att flytta från Kurdistanregionen till Bagdadkontrollerade områden. Liberalerna värnar Kurdistans rätt till självbestämmande och vill betona att den geografiska platsen för insatsens närvaro inte får påverka Sveriges stöd till Irak som en federal stat där minoriteter och regioners befogenheter och rättigheter inte urholkas. Utbildningsinsatsen i Irak får inte i något avseende leda till att övergrepp som de från irakiska styrkor legitimeras genom Sveriges närvaro i området.

I betänkande 2015/16:UFöU3 avseende Minusmainsatsen i Mali biföll riksdagen motion 2015/16:3362 yrkande 1, vilket innebar att regeringen gavs till känna att den skulle återkomma till riksdagen med uppföljningsbara mål för den svenska insatsen och ange hur man avser att utvärdera den mot de uppställda målen. Liberalerna menar att detta bör gälla även andra svenska insatser, inklusive den inom ramen för utbildnings­insatsen i Irak. De svenska internationella insatserna bör utvärderas och löpande analyseras.

Allan Widman (L)

Christer Nylander (L)

Maria Nilsson (L)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-07 Granskad: 2018-11-09 Bordlagd: 2018-11-12 Hänvisad: 2018-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)