med anledning av prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

Motion 2018/19:3057 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga övergångsperioden med ett år, till den 30 juni 2020, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att införandet av behörighetsregler för myndighetsutövningen i socialtjänstens barn- och ungdomsvård är ett viktigt steg för att öka kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten.

Socialsekreterarnas yrkesutövning handlar om avgöranden och avvägningar i svåra situationer exempelvis vid barnmisshandel, sexuella övergrepp och andra allvarliga missförhållanden i hemmet. Därför anser vi det viktigt att så fort som möjligt säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Då många arbetsgivare och arbetstagare haft svårigheter med validering och komplettering av utbildningar utifrån föreskrifterna, som ändrades så sent som den 1februari 2018, så anser vi det trots allt motiverat att förlänga övergångsperioden med ett år, till den 30 juni 2020.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-11 Granskad: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)