med anledning av prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Motion 2018/19:3060 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot elektronisk utrustning med kamerafunktion i rättssalar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med anledning av regeringens proposition 2018/19:81 om stärkt ordning och säkerhet i domstol så anser Sverigedemokraterna att ett totalförbud mot elektronisk utrustning som kan ta bilder eller filma ska gälla i rättssalar.

Samtliga personer som deltar i en domstolsförhandling kan påverkas av att åhörare använder en kamera under en förhandling. Att endast reglera att utrustning med kamerafunktion ska vara avstängd och undanstoppad hindrar inte att någon vid ett kortare tillfälle synliggör en avstängd mobiltelefon, vilket kan uppfattas av en målsägande som att bilder tas och då påverka målsäganden negativt i sin medverkan.

Genom ett totalförbud mot att ta med sådan teknisk utrustning in i rättssalen får vi en tillförlitlig garanti som ger trygghet åt deltagare i förhandlingar och som reducerar risken för ordningsstörningar med sådan teknisk utrustning.

I remissvaren förordar Varbergs tingsrätt ett absolut förbud mot elektronisk utrustning i rättssalarna. Regeringens skäl för att inte förorda ett absolut förbud är att det skulle innebära praktiska konsekvenser. Som exempelvis förseningar vid in- och utpassering när utrustning som inte får tas med in ska identifieras, förvaras och lämnas tillbaka.

Sverigedemokraterna anser att det är ett mindre problem som går att lösa. I många rättssalar finns larmbågar där elektronisk utrustning separeras vid kontroller, och låsbara skåp i anslutning till rättssalar skulle kunna användas för att lämna ifrån sig utrustning där ingen särskild procedur påkallar personell uppmärksamhet när personer ska ta tillbaka sin utrustning efter en rättegång.

Sammantaget anser Sverigedemokraterna att fördelarna med ett absolut förbud mot ovan nämnd elektronisk utrustning i rättssalarna överväger nackdelarna.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Henrik Vinge (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-11 Granskad: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)