med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa den befintliga sekretessregeln och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nu aktuell proposition berör en författningsteknisk lagändring som syftar till att bibe­hålla sekretessen för uppgifter om personliga förhållanden såsom namn och person­nummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men, för enskilda som lämnat stödförklaring för ett europeiskt medborgarinitiativ enligt den nya EU-förordning som ersätter förordning 211/2011 om medborgarinitiativet.

Sverigedemokraterna motsatte sig denna sekretessbestämmelse redan vid den förra riksdagsbehandlingen i november 2017 och anförde då att det allmänna som huvudregel bör vara synnerligen restriktiv med att införa sekretessbestämmelser på områden där det inte redan finns och att det allmännas intresse av insyn i fråga om vilka som kan tänkas stå bakom ett medborgarinitiativ är stort. Vidare lyfte Sverigedemokraterna fram att det finns ett berättigat intresse av att veta om ett visst initiativ stöds enbart eller företrädes­vis av personer ur en viss socioekonomisk grupp eller från ett visst avgränsat geogra­fiskt område och att kunna göra en bredare bild av hur anslutningen till ett visst med­borgarinitiativ är representerad geografiskt och ekonomiskt. Vidare kan det finnas intresse av att känna till vilka som stöder ett medborgarinitiativ på individnivå, såsom religiösa, fackliga eller politiska företrädare eller företrädare för näringslivet. Därutöver noterade Sverigedemokraterna att de kommunala instituten folkinitiativ och medborgarförslag inte omfattas av någon särskild sekretessregel och att några tydliga indikationer på att enskilda avstår från att stödja ett folkinitiativ eller medborgarförslag på grund av detta inte finns.

Dessa argument gör sig alltjämt gällande. Vi ser därför ingen anledning att införa en särskild regel om sekretess för stödförklaringar i enlighet med den nya förordningen om medborgarinitiativ. Propositionen bör därför avslås. Riksdagen bör även tillkännage som sin mening att regeringen därtill ska återkomma till riksdagen med ett förslag på att avskaffa redan befintlig sekretessregel.

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Mikael Strandman (SD)

Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-25 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)