med anledning av prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Motion 2019/20:3529 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besluta att lagstiftningen om prioriteringsbestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Ekonomiska kriser går sällan att förutse. Vi vet inte hur länge den som orsakats av coronapandemin kommer att pågå. Men det är troligt att många människor kommer att behöva omskola sig när krisen är över, och vi kan redan se konsekvenserna inom många sektorer.

För många människor har vuxenutbildningen inneburit en andra chans när tidigare skolformer har misslyckats. För andra har den inneburit en chans till yrkesväxling. I dagsläget är särskilda insatser inom både vuxenutbildningen och arbetsmarknads­politiken nödvändiga för att förbättra möjligheten till utbildning och för att underlätta den framtida kompetensförsörjningen. Det är positivt att regeringen nu föreslår en lagändring som gör att det är de som har störst behov av utbildning som prioriteras vid antagning. Utifrån rådande läge kan vi inte vänta ett år på att den lagstiftningen träder i kraft. Därför bör riksdagen besluta att lagstiftningen rörande prioriteringsbestämmel­serna ska träda i kraft den 1 januari 2021. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Kostnaden för läromedel

För Vänsterpartiet är det viktigt att alla människor har rätt till flera chanser och likvärdiga möjligheter till utbildning. Inköpen av kurslitteratur är en stor ekonomisk börda för många studerande. Samtidigt vet vi att många studerande har svårt att få ekonomin med studiemedel som huvudsaklig inkomst att gå ihop. Att den som studerar måste köpa sin egen kurslitteratur kan ses som ett avsteg från principen om avgiftsfrihet för utbildningen. För den som läser samma utbildning under tonåren kostar det ingen­ting. Samtidigt kan det ibland också vara problem att få tag på vissa böcker när de säljer slut i bokhandeln. Biblioteken köper förstås inte heller in tillräckligt många exemplar av varje bok för att de ska räcka till alla. Om huvudmännen köper in böcker underlättar det även för lärarnas planering eftersom de vet vilken bok de kommer att arbeta med de närmaste åren i stället för att behöva anpassa sig efter bokförlagen. Regeringen bör utreda om det kan ställas krav på att all utbildning som omfattas av skollagen ska till­handahålla kurslitteratur kostnadsfritt. Den här frågan faller inte inom ramen för det här ärendet, men Vänsterpartiet avser att återkomma i frågan i annat sammanhang.

Daniel Riazat (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-30 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)