med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Motion 2019/20:3541 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att återkomma med en proposition som uteslutande behandlar möjligheten till utökad kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås lagändringar för att skapa förutsättningar för att införa en ersättning som riktar sig till individer som anställs i en kommande ny form av subventionerad anställning, s.k. etableringsjobb. Etableringsjobben är en subventionerad anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa och grundar sig i den principöverenskommelse som undertecknats av LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Etableringsjobben är en helt ny typ av subventionerad anställning och enligt modellen ska individen erhålla en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

I praktiken innebär detta att staten ska stå för 54 procent av lönekostnaden i etableringsjobben. Arbetsgivaren ska högst betala 8400 kronor, som bl.a. ska gå till arbetsgivaravgifter och till en del av den anställdes lön. Resten av lönen betalar staten till den anställde. Subventionen förväntas kosta miljardbelopp.

Sverigedemokraterna har en annan uppfattning om hur arbetsmarknadspolitiken bör utformas. Vi vill inte se politik i form av särlösningar grundade på födelseland utan vi vill skapa breda lösningar som arbetssökande kan ta del av utifrån behov oavsett om de är utrikes eller inrikes födda. Vi ser det som djupt problematiskt att ställa grupp mot grupp på arbetsmarknaden, och vi befarar allvarliga undanträngningseffekter, särskilt i den situation vi befinner oss i just nu. På grund av coronakrisen har företagen ställts inför allvarliga ekonomiska utmaningar. Vi kan då inte ställa oss bakom ett system som bygger på att enbart vissa grupper premieras.

Det vi vet i dag är att subventionerade anställningar generellt har en väldigt liten effekt när det kommer till resultat i form av reguljära anställningar. Det finns inget skäl att tro att ytterligare en kostsam subvention kommer ha ett annat utfall.

Av ovan anförda skäl kan Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom propositionen i sin helhet. 

Vi har uppmärksammat att regeringen lägger in kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som en separat del i propositionen. Det föreslås lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för att motverka felaktiga utbetalningar och nå en mer ändamålsenlig behandling av personuppgifter. Dessa lagändringar berör både befintliga regelverk om subventionerade anställningar och den tänkta modellen med etableringsjobb.

Vi har länge efterfrågat ökad kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och därför ställer vi oss positiva till denna del i propositionen. Det är av största vikt att statens resurser används på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Det är vår uppfattning att de allra flesta delar den ståndpunkten. Vår förhoppning är att regeringen återkommer med en proposition som uteslutande behandlar kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i stället för att lägga in ett sådant viktigt ärende i en proposition där den huvudsakliga frågan kan vara politiskt kontroversiell.

Alexander Christiansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-01 Granskad: 2020-04-03 Bordlagd: 2020-04-07 Hänvisad: 2020-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)