med anledning av prop. 2019/20:124 Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Motion 2019/20:3610 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av en generell skattebefrielse för restavfall från deponiåtervinning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår att befrielsen från avfallsskatt ska slopas för ett antal avfallsslag. Skälet för detta är att de förutsättningar som tidigare motiverade skattebefrielserna för dessa avfallsslag har förändrats. Eftersom det finns en risk för att de aktuella skattebe­frielserna för avfallsslagen bedöms vara statsstöd anser regeringen att förändringarna behöver göras.

I propositionen övervägs frågan om att generellt befria restavfall från deponiåter­vinning från skatt, men regeringens slutsats är tyvärr att detta inte bör ske i dagsläget. Kristdemokraterna anser tvärtemot att det finns goda skäl att göra detta redan nu, efter­som en ökad användning av återvunna råvaror innebär en minskad miljöbelastning.

Remissinstanserna är både positiva och avvaktande till en skattebefrielse. Enligt Linköpings universitet visar forskningen inom området sammantaget på en betydande miljöpotential och att den miljöanalys som gjorts är väldigt begränsad. Konjunkturinsti­tutet menar, i ett remissvar från 2016, att bedömningarna är osäkra och därför inte kan motivera att branschen gynnas.

Kristdemokraterna menar att en skattebefrielse för detta skulle vara ett incitament för att stimulera användningen av återvunna råvaror och stärka den cirkulära ekonomin i detta avseende. Det skickar också signalen att staten anser att fortsatta investeringar i återvinning från deponier är något att satsa på. I budgetpropositionen för 2019 bedöm­des skatteintäkterna från avfallsskatten till 176 miljoner kronor, och en skattebefrielse för restavfall för deponiåtervinning bör därför ha små offentligfinansiella konsekvenser.

En generell skattebefrielse är att föredra eftersom det förenklar hanteringen för de företag som arbetar med detta, vilket ökar lönsamheten och attraktiviteten i verksam­heten. Att det som regeringen anför möjligen kan medföra vissa kontrollproblem, är inte ett tillräckligt starkt skäl att begränsa en verksamhet som kan ge såväl miljövinster som nya arbetstillfällen. Riksdagen bör därför besluta om att en generell befrielse för rest­avfall från deponiåtervinning ska utredas och tillkännage detta för regeringen.

Hampus Hagman (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-05-06 Bordlagd: 2020-05-07 Granskad: 2020-05-07 Hänvisad: 2020-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)