med anledning av prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Motion 2019/20:3561 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen i den del som avser distansundervisning (kap. 5).
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att distansundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska ske som försöksverksamhet under tre år för att därefter utvärderas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att distansundervisande modersmålslärare ska ha lärarbehörighet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närvarande personal vid fjärrundervisning ska ha lärarbehörighet och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisande modersmålslärare ska ha lärarbehörighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser de flesta förslagen i propositionen ytterst som ett sätt att se till symtomen och inte till orsakerna bakom att skolan brottas med ett antal problem. Ansatsen är, som vi ser det, att lappa och laga ett skolsystem som har svårt att anställa behöriga lärare på grund av att yrket sedan länge behäftats med dålig status och dito löneutveckling, men även problem som härrör från borttagande av de små undervis­ningsgrupperna, den enorma tillströmningen av nyanlända elever samt bristande ord­ning och reda med påföljande otrivsel i skolan. Vi skulle helst se ett omtag i skolverk­samheten, men inser att behoven är så stora och alarmerande att vissa åtgärder krävs här och nu.

1. Sverige har i dag uppskattningsvis 5500 hemmasittande skolelever, enligt Kalla Faktas granskning 2018. Sverigedemokraterna ser detta som ett misslyckande för alla som på något vis har ett ansvar över svensk skola och beklagar att de små elevanpassade undervisningsgrupperna försvann som var i enlighet med den inkluderingstanke som varit allenarådande i svensk skolpolitik under lång tid. Regeringens förslag till distans­undervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan för elever med dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik ser vi som ett försök till quick fix och något som vi befarar snarare kommer att permanenta det utanförskap som de hemmasittande eleverna upplever. Vårt förslag till lösning är att återskapa en skola där alla elever kan fullfölja sin skolplikt, och vi ställer oss därför inte bakom regering­ens förslag om distansundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, special­skolan och sameskolan. En konsekvens av vårt förslag är att propositionens delar avseende entreprenad vid distansundervisning faller.

2. Distansundervisning ska enligt propositionen tillåtas ett halvår i taget för elever med en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik när alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda. Vi befarar att erbjuden distansundervisning kommer att leda till sämre incitament för dessa elever att återgå till skolan och att hemmasittandet riske­rar att permanentas. Vi befarar också att erbjuden distansundervisning i grundskolan kommer att bli en tilldragande faktor och att allt fler elever kommer att bli föremål för denna alternativa undervisning. I det fall distansundervisning tillstyrks vill vi att det sker som en försöksverksamhet under en begränsad tidsperiod om tre år för att sedan utvärderas.

3. Distansundervisning ska enligt propositionen som huvudregel utföras av behöriga lärare. Regeringen föreslår dock att en lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet ändå ska få bedriva distansundervisning i modersmål om läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. Sverigedemo­kraterna motsätter sig att modersmålslärare undantas från huvudregeln om lärarbehörig­het. För övrigt anser vi att modersmålsundervisning är kontraproduktiv för integrationen och snarast bör avvecklas.

4. Vi ställer oss i detta läge generellt positiva till att utöka möjligheten till fjärrunder­visning som ett sätt att rädda skolor i glesbygd som hotas av nedläggning. Det är bra att en skola kan anlita en ämnesbehörig lärare via fjärrundervisning i det fall skolan inte har lyckats rekrytera någon med ämnesbehörighet. Av propositionen framgår behovet av ett regelverk som syftar till att fjärrundervisning bara används om den ger ett mervärde för eleverna. Enligt regeringens förslag ska fjärrundervisningen ske i skolans lokaler i när­varo av en handledare som ska vara en för detta ändamål lämplig person. Vi ser stora risker med att detta inbjuder till anställning av än mer obehörig personal på skolorna och att det mervärde som fjärrundervisningen skulle garantera för eleven går om intet. Vi kräver att närvarande personal vid fjärrundervisning har lärarbehörighet.


5. Gymnasieskolan används redan som ett verktyg för integration av nyanlända i och med tillgången till språkintroduktionsprogram. Förslaget att undanta fjärrundervisande modersmålslärare från krav på lärarbehörighet säger vi nej till. För övrigt anser vi att modersmålsundervisning är kontraproduktiv för integrationen och snarast bör avvecklas.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-06 Granskad: 2020-04-09 Bordlagd: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)