med anledning av prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Motion 2019/20:3564 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör slå fast att fjärrundervisning inte ska vara tillåten i andra ämnen än modersmål och integrerad samisk undervisning på lågstadiet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning på mellanstadiet inte bör vara tillåten i andra ämnen än modersmål, moderna språk och integrerad samisk undervisning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte bör göras en begränsning av i vilka ämnen distansundervisning ska tillåtas i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Fjärrundervisning

Vänsterpartiet ser positivt på möjligheten att kunna erbjuda fjärrundervisning och distansundervisning när omständigheterna kräver det men vill inte gå så långt som regeringen föreslår. Samtidigt är det välkommet med tydligare regleringar.

Vänsterpartiet delar den grundläggande syn på skolan som Barnombudsmannen lyfter i sitt remissvar att skolans uppgift inte bara är att förmedla kunskap i de olika ämnena eller kurserna. Skolan har en för samhället mycket större uppgift. Relationen mellan lärare och elev och ett förtroendefullt klimat är av stor betydelse vid inlärning. Undervisning och inlärning sker i ett socialt samspel. Därför bör riksdagen slå fast att fjärrundervisning inte ska vara tillåten i andra ämnen än modersmål och integrerad samisk undervisning på lågstadiet. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

På mellanstadiet bör inte fjärrundervisning vara tillåten i andra ämnen än modersmål, moderna språk och integrerad samisk undervisning. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Distansundervisning

Vänsterpartiet ser positivt på distansundervisning om den används under särskilda omständigheter för att fler elever ska få en fullvärdig skolgång. När det kommer till vilka ämnen som det ska gå att ge distansundervisning i ser inte Vänsterpartiet något skäl att göra några begränsningar eftersom även dessa elever bör ha rätt att få under­visning i så stor omfattning som det är praktiskt möjligt. Undervisningens innehåll styrs redan av läroplanen. Vi utgår från att huvudmännen kan bedöma vilka delar av under­visningen i de olika ämnena som kan bedrivas genom distansundervisning och vilka som inte kan det.

Det bör inte göras en begränsning av i vilka ämnen distansundervisning ska tillåtas i grundskolan. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Daniel Riazat (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-07 Granskad: 2020-04-09 Bordlagd: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)