med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Motion 2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C)

av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:135 om utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition 2019/20:135 innebär att de regionala skyddsombudens tillträ­desrätt utvidgas till att även omfatta arbetsställen där en arbetstagarorganisation inte har någon medlem i de fall där organisationen är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren. Syftet med förslaget är enligt regeringen att komma till rätta med de problem som har uppstått på en förändrad arbetsmarknad genom att stärka arbetsmiljö­arbetet på arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete och därigenom förebygga ohälsa och olyckor i arbetet.

Centerpartiet ställer sig positiva till att stärka arbetsmiljöarbetet och understryker vikten av att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet. Vi ser dock inte att en utvidgad rätt för de regionala skyddsombuden enligt regeringens förslag är rätt metod för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som finns på arbetsmarknaden.

För ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är det viktigt att det är tydligt vem som gör vad och att roller och mandat inte blandas ihop. Förslaget skulle ge arbetstagarorgani­sationer tillträde till arbetsplatser där de inte har medlemmar. Arbetsmiljöarbetet är inte bara en facklig fråga; den berör och ska bedrivas av de som arbetar i verksamheten – av arbetsgivare och medarbetare. Redan i dag finns en viss otydlighet avseende vilken roll och vilket mandat de regionala skyddsombuden har; samtidigt saknar vi en oberoende utvärdering av effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet. Att i det läget utvidga rätten för de regionala skyddsombuden till arbetsplatser där de inte har medlem­mar är inte rätt väg att gå. Förslaget riskerar att öka otydligheten avseende rollen för de regionala skyddsombuden och att försvåra i stället för att förbättra det lokala arbetsmil­jöarbetet.

Frågan hur vi kan stärka förutsättningarna för det lokala arbetsmiljöarbetet är cen­tral. Småföretagen själva efterfrågar i första hand rådgivning, stöd och inspiration – därför anser vi att eventuella resursförstärkningar kring arbetsmiljöarbetet primärt borde gå till en oberoende rådgivningsfunktion hos Arbetsmiljöverket. Vi anser även att myn­dighetsliknande uppgifter ska skötas av myndigheter, inte av ombud från arbetstagaror­ganisationer som saknar medlemmar på arbetsplatsen.

Det faktum att de regionala skyddsombuden till stor del bekostas av statliga medel talar också för att det behövs en oberoende utredning kring den effekt systemet med regionala skyddsombud har på arbetsmiljöarbetet. Innan en sådan utredning är gjord är det inte rimligt att utöka de regionala skyddsombudens verksamhet.

Mot denna bakgrund yrkar Centerpartiet avslag till regeringens proposition om ut­vidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden samt att en utredning tillsätts för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.

Alireza Akhondi (C)

Martin Ådahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-07 Bordlagd: 2020-04-14 Granskad: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)