med anledning av prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Motion 2019/20:3599 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillstånd till hemliga tvångsmedel ska kunna knytas till person och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen vissa förenklingar gällande förfarandet vid vissa beslut om hemlig avlyssning. Den effektivisering förslaget innebär är visserligen ett steg i rätt riktning då ett alltför betungat rättsväsende inte mäktar med att handlägga dessa beslut i tillräcklig takt. Detta i synnerhet då möjligheten att byta exempelvis SIM-kort är både enkel och snabb i jämförelse. Riksdagen har tidigare tillkännagivit att en ordning ska införas där beslut om hemliga tvångsmedel meddelas mot person i stället för telefonnummer eller annan adress eller viss elektronisk utrustning.[1] Både utredningen och regeringen anför dock att det inte finns tillräckligt tungt vägande skäl för en sådan ordning, trots att både Säkerhetspolisen och Polismyndigheten anför att en sådan ändring är behövd. Utredningen medger dock att de problem de skisserar för en sådan ordning skulle kunna hanteras på ett ändamålsenligt vis, men anför att behovet att knyta tillståndet till person snarare än vad som nu gäller inte väger över de problem och det arbete en sådan ändring av ordningen medför. Då både Polismyndigheten och Säker­hetspolisen anför att en sådan ändring är behövd finns det anledning att ifrågasätta


denna avvägning. Det finns således skäl att tillkännage för regeringen att en ordning där tillstånd för hemliga tvångsmedel knutet till person snarare än vad som i dag gäller ska utredas.

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

 


[1] Bet. 2016/17:JuU17.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-22 Bordlagd: 2020-04-23 Granskad: 2020-04-23 Hänvisad: 2020-04-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)