med anledning av prop. 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa begränsningarna när det gäller nedsättning av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna i 2 § andra stycket i lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare respektive 2 § andra stycket i lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekonomin faller nu kraftigt den ekonomiska politiken kan hjälpa till med övervintring av svenska jobb men att få stopp på smittspridningen är helt avgörande för att detta ska lyckas. Regeringens förslag hittills har varit bra men otillräckliga.

Det är många som nu kämpar både för att ekonomin och för att samhället ska fungera. De beslut som fattas de närmsta månaderna kommer att prägla hela det 20-tal vi har framför oss. Och kanske längre än så. Därför är den ekonomiska politiken viktigare nu än någonsin.

Sverige prövas nu – både mänskligt och ekonomiskt. Här och nu är det viktigaste att bekämpa viruset genom att hindra smittspridning och vårda sjuka. Samtidigt måste politiken hantera chocken för ekonomin. Annars hotar en massutslagning av svenska jobb. För att rädda så många jobb som möjligt vill Moderaterna därför gå längre än regeringen och föreslår att arbetsgivaravgifterna helt tas bort under två månader.

Att företagen får uppskov med betalningar av arbetsgivaravgifter, källskatt och moms förbättrar många företags likviditetssituation. För många företag är detta dock inte tillräckligt eftersom uppskoven ska betalas tillbaka med ränta om ett år kommer företag exempelvis inte att kunna behålla anställda om framtiden är så oviss som nu. Det är inte heller självklart, eller ens troligt, att intäktstappet under det första halvåret kommer att kompenseras med en tillräckligt stor uppgång under det andra halvåret. För dessa företag kommer återbetalningen att bli mycket svår att klara av. För ett stort antal företag är problemet inte bara likviditet utan i allt större utsträckning soliditet. Dessutom ökar bolagets skulder till staten. Eftersom skatteskulder har högst prioritet i en konkurs kan lånen också göra det svårare att få andra lån, eftersom andra långivare är efterställda staten.

Det behövs nu åtgärder för att minska företagens förluster om omfattande upp­sägningar ska kunna begränsas. Eftersom krisen drabbar näringslivet brett och åt­gärderna behöver komma på plats snabbt bör vissa åtgärder vara generella och så enkla som möjligt, en ökad administration bör så långt det är möjligt undvikas. Svenska företag betalar varje månad ca 100 miljarder kronor i löneutgifter. För de flesta företag är lönekostnaderna de största utgifterna. Av den anledningen är inte regeringens förslag tillräckligt. Regeringen bör i stället se till att slopandet av arbetsgivaravgiften omfattar alla anställda och lönesummor, vilket vi föreslår att riksdagen ska fatta beslut om. Regeringen bör även ta fram ett förslag där sänkningen i sig är mer omfattande för att göra mer för att rädda de svenska jobben.

Moderaternas samlade förslag

Hade Moderaterna utformat den extra ändringsbudgeten i sin helhet hade vi säkerställt att arbetsgivaravgiften slopats för alla anställda under april och maj. Det hade inneburit en kostnadsminskning med i snitt 22 000 kronor per anställd och skulle göra stor skillnad för företag i närtid.

Givet att krisen slår så brett och drabbar de flesta arbetsgivare anser Moderaterna att inga arbetsgivaravgifter ska betalas in den 12 april eller den 12 maj. Det skulle innebära en överföring från staten till företagssektorn på ca 72 miljarder kronor. För en genom­snittlig anställd motsvarar det en besparing på 22 000 kronor.

Många av Sveriges egenföretagare gynnas inte av de åtgärder som genomförts och föreslagits hittills. De omfattas inte av systemet för korttidsarbete och kommer att få svårt att få lån. Samtidigt är det många livsverk som hotas till följd av coronakrisen och som inte kan få tillgång till a-kassa innan företaget har gjorts vilande. För att underlätta deras situation hade Moderaterna velat att inga egenavgifter skulle betalas in den 12 april eller den 12 maj. Det skulle innebära en överföring till egenföretagarna på 1,8 miljarder kronor.

Det som behövs är en generell lättnad utan krångel för näringslivet för att undvika förluster och uppsägningar. Genom att slopa arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna under två månader utan begränsningar får de svenska jobben den lättnad som nu behövs. Begränsningarna som finns i regeringens förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter innebär ett onödigt krångel och en osäkerhet.

Utöver detta skulle ett borttagande av arbetsgivaravgifterna under två månader på det sätt som Moderaterna föreslagit innebära minskade kostnader och därmed ökade resurser med närmare 18 miljarder kronor för primärkommuner och 6 miljarder för regionerna. Resursförstärkningen med den modell som föreslås i propositionen skulle i stället vara försumbar, på grund av taket på 30 anställda. I ett läge där den kommunala sektorns skatteintäkter kommer att falla kraftigt och kostnaderna för att hantera coronaviruset redan har blivit mycket stora vore en förstärkning på närmare 24 miljarder kronor till den kommunala sektorn mycket välbehövlig.

Moderaterna anser därför att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa begränsningarna när det gäller nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifterna under två månader genom ändring i föreslagen lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare samt lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Granskad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)