med anledning av prop. 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

Motion 2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag för att undantagen från plan- och bygglagen även ska innefatta kommunal omsorgsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna ställer sig positiva till att regeringen i föreskrifter ska kunna meddela vissa tidsbegränsade undantag från plan- och bygglagen för sjukvården, detta för att effektiv­are kunna möta möjliga framtida behov som uppkommer i relation till covid-19. Vi anser att det förslag som regeringen framför är rimligt för att kunna hantera den unika kris vi befinner oss i.

Moderaterna anser dock att även den kommunala omsorgen ska innefattas i lagänd­ringen. Mot bakgrund av att covid-19 sprids på allt fler äldreboenden finns en omfattande risk att hem kommer att tvingas stängas och att de boende behöver evakueras. Liksom i anslutning till sjukhus kan det uppkomma behov av att snabbt kunna uppföra fältsjukhus, provtagningstält eller liknande i anslutning till äldreboenden, LSS-boenden och andra särskilda boendeformer som kommunerna ansvarar för. Om regeringen då saknar mandat att möta nya behov riskerar vi att stå inför en mycket svår situation.

Därför vill Moderaterna att även den kommunala omsorgen ska omfattas av samma undantag från plan- och bygglagen som sjukvården för att på så sätt kunna bemöta smitt­spridning även i dessa verksamheter. Därför bör bemyndigandet även ge regeringen möjlighet att meddela motsvarande föreskrifter om tidsbegränsade undantag från aktuella bestämmelser i PBL för kommunal omsorgsverksamhet, detta för att snabbt kunna möta behov som kan komma att uppstå inom den kommunala omsorgen vid stor smittsprid­ning.

Många av de som lever inom den kommunala omsorgen tillhör riskgrupper. Därför bör även den kommunala omsorgsverksamheten omfattas av de nya föreskrifterna, för att minimera risken för spridning bland de som bor i de olika boendeformer som Sveriges kommuner tillhandahåller genom kommunal omsorgsverksamhet.

Sveriges Kommuner och Regioner lyfter vikten av att lagstiftningen även innefattar kommunernas omsorgsverksamhet, och Moderaterna delar deras uppfattning i frågan.

Därför vill vi att regeringen snararast återkommer med förslag för motsvarande undantag från plan- och bygglagen för kommunal omsorgsverksamhet.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-14 Granskad: 2020-04-14 Bordlagd: 2020-04-15 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)