med anledning av prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Motion 2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör undersöka hur tidsfristen för att hålla bolags- och föreningsstämmor kan förlängas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rådande krisläge till följd av coronapandemin är destruktivt för näringsliv och företag. Det är därför av stor vikt att så långt det är möjligt bidra till olika typer av lättnader och möjligheter för företag. Alla möjligheter behöver övervägas.

Regeringen föreslår i aktuell proposition tillfälliga möjligheter till distansmedverkan i bolagsstämmor för aktiebolag och ekonomiska föreningar, detta så att stämmor kan hållas helt utan fysiskt deltagande. Det är positivt och underlättar. Däremot finns ytterligare behov.

Det finns flera tillfällen där bolag har nytta av att få längre tidsfrist för att hålla stämma. Det har redan lyfts på EU-nivå och var med i förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (COM(2020) 183). Kommissionen har kommit fram till att det är en viktig åtgärd att skjuta upp tiden för att hålla stämmor och att det är mycket bråds­kande att fatta beslut. Europaparlamentet väntas godkänna förslaget den 13 maj 2020 och rättsakten antas därefter. Förslaget innebär ett tillfälligt undantag på EU-nivå från den tidsfrist som föreskrivs i artikel 54 i förordningen om Europabolag respektive i artikel 54 i förordningen om europeiska kooperativa föreningar. Undantaget ska ge Europabolag och SCE-föreningar flexibilitet att hålla sina bolagsstämmor inom tolv månader efter räkenskapsårets utgång. Kommissionen framhåller att undantaget är nödvändigt för att kunna planera stämmor och för att skapa rättssäkerhet vad gäller uppfyllandet av gällande skyldigheter.

Sverigedemokraterna anser att själva förslaget att införa en tillfällig flexibilitet är intressant även för svenska företag och har svårt att förstå regeringens dubbla hållning, där svenska bolag, företag och föreningar ges sämre förutsättningar än europeiska.

En rad nackdelar med att förlänga tidsfristen tas upp i propositionen: svårigheten att sätta ett datum för när smittspridningen inte utgör ett hinder, svårigheter att välja in styrelseledamöter, försämrade förutsättningar att beviljas krediter eller anskaffa nytt kapital för bolag. Vi tror dock att bolagen är kompetenta nog att själva avgöra vilka beslut som kan skjutas upp och vilka som måste hanteras snabbt.

Vi delar därför inte regeringens bedömning att svenska bolag och europeiska bolag behöver så olika förutsättningar. Experter inom ekonomi och juridik har nyligen före­slagit ett antal åtgärder för att rädda företagare. Bland förslagen ingår även förslag för att undvika att bolagets ställföreträdare görs skyldiga till bokföringsbrott om tidsfristen för årsredovisning förlängs. Nödvändiga beslut via digitala verktyg och processer ska kunna fattas trots fördröjning av bolagssmma, detta så att nödvändiga beslut kan fattas. Det är också något som tas upp i kommissionens förslag om förlängning av tidsfrist för Europabolagen.

Det behövs flera olika grepp, åtgärder och stöd för att underlätta för företag. Av den anledningen föreslår Sverigedemokraterna att regeringen omgående undersöker möjlig­heten till förlängd tidsfrist för att hålla bolagsstämmor. Ett snabbt agerande är helt nöd­vändigt då tidsperioden för bolagsstämmor redan löpt lång tid och läget är krisartat.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-05-11 Granskad: 2020-05-11 Bordlagd: 2020-05-12 Hänvisad: 2020-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)