med anledning av prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2019/20:3613 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängd giltighet för yrkeskompetensbevis i enlighet med kommissionens förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I proposition 2019/20:165 föreslås att giltighetstiden för yrkeskompetensbevis förlängs. Enligt förslaget ska undantaget enbart gälla de yrkeskompetensbevis vars giltighet går ut under perioden den 1 mars till 31 maj 2020. Bakgrunden till det föreslagna undantaget är den pågående pandemin, covid-19. Det har skapat en situation där kurstillfällen ställs in eller arbetsgivare inte skickar sina anställda till kursplatser på grund av smittorisken. Problemet är likartat över hela Europa, och därför har EU-kommissionen lagt ett förslag som är mer långtgående än regeringens proposition. I COM(2020) 176 föreslås att undantagsperioden löper från den 1 mars till 31 augusti 2020. De yrkeskompetensbevis vars giltighet upphör under den här perioden förlängs med sex månader.

Det är rimligt att Sverige antar den tidsperioden, även om kommissionens förslag skulle falla. Det är från nu och fram till september som den första kullen av yrkes­kompetensbevis återigen ska förnyas. Förare med hävdvunna rättigheter och behörig­heternaC ochD på körkorten ska genomgå en komplett repetitionsutbildning på fem gånger sju timmar senast månadsskiftet augusti/september. Många av dessa förare har gjort fyra av dessa fem kurstillfällen, men på grund av covid-19 är det svårt att genom­föra det femte kurstillfället.

Regeringens intentioner är bra och vällovliga, men tyvärr löser det inte den akuta situation som råder för en stor grupp av förare vars yrkeskompetensbevis löper ut under perioden april till augusti 2020. Med den justering som föreslås i denna motion har den akuta situationen undanröjts och förhoppningsvis kommer kursverksamheterna igång under hösten.

Thomas Morell (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Monika Lövgren (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-05-08 Granskad: 2020-05-11 Bordlagd: 2020-05-12 Hänvisad: 2020-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)