med anledning av prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2019/20:3615 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de företag som utför utbildningar för yrkeskompetensbevis bör kunna utfärda examina på distans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kristdemokraterna är i grunden positiva till förslagen i regeringens proposition 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Vi har dock ett par synpunkter som vi önskar lyfta fram.

Vid sidan av regeringens arbete pågår även ett arbete inom EU, vilket har hanterats inom TU och EU-nämnden. Det handlar om EU-kommissionens förslag till förordning om tillfälliga åtgärder gällande giltigheten för certifikat, licenser och tillstånd och upp­skjutande av vissa periodiska kontroller och utbildningar med anledning av covid19. Enligt vår uppfattning är det viktigt att regeringen verkar för att Sverige och övriga EUländer harmoniserar tidsramarna för undantagen men att den mer långtgående tidsram som Sverige nu föreslagit är vägledande. Transportnäringen är gränsöverskridande och trafikerar flera olika länder.

Den andra frågan som vi vill lyfta fram är behovet för företag som utfärdar olika former av certifikat, licenser och tillstånd att få genomföra de utbildningar som behövs för att upprätthålla certifikat, licenser och tillstånd på distans. En fördel med ett distans­förfarande är också att utbildningsanordnarnas förutsättningar att upprätthålla sin verk­samhet då också säkras. Vi kan då gå ur nuvarande kris med en bibehållen struktur av anordnare för utbildning.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt utreda förutsättningar för distansutbildning avseende certifikat, licenser och tillstånd rörande yrkeskompetensbevis.

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-05-11 Granskad: 2020-05-11 Bordlagd: 2020-05-12 Hänvisad: 2020-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)