med anledning av prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 - Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3616 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera ändringarna i 5 § lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera permitteringsgraden i den nya lagen om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de tillfälliga bestämmelser som införs när det gäller gåva till anställda och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de kontrollåtgärder som införs mot missbruk av stöd vid korttidsarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition föreslås flera åtgärder med anledning av den aktuella coronapandemin och dess ekonomiska följdverkningar. Exempelvis föreslås vissa anpassningar av regelverket för tillfälliga anstånd. Den ursprungliga effektiva räntan på statliga anstånd var oskäligt hög och riskerade att leda till att många i övrigt livskraftiga företag undvek att nyttja den. Det hade helt enkelt blivit för dyrt längre fram på grund av rådande förutsättningar. Det är därför positivt att regeringen tagit intryck av opposi­tionens kritik och sänkt anståndsavgiften. Däremot är den sammantagna kostnaden för företagen med anståndsavgiften och kostnadsräntan relativt hög för de uppskjutna skatteinbetalningarna.

Avskaffa anståndsavgiften

Sverigedemokraterna anser att den effektiva räntan över ett helår ska motsvara 1,25 procent och föreslår att anståndsavgiften tillfälligt avskaffas under krisen. Den offent­ligfinansiella effekten av just en sådan manöver är i sammanhanget tämligen obetydlig. Risken för staten och skattekollektivet är snarare att återbetalningar uteblir på grund av konkurser och/eller rekonstruktioner, vilket snarast är ett argument för att så långt det över huvud taget är möjligt förstärka företagens likviditet och i övrigt förbättra deras förutsättningar.

Möjliggör permittering till 100 procent

Vad gäller korttidsarbete anser Sverigedemokraterna alltjämt att arbetstidsminskning ned till 100 procent bör vara möjligt. Vissa företag har drabbats av ett närmast totalt omsättningstapp som en direkt följd av politiska beslut. Andra företag har drabbats på samma sätt, kanske inte främst som ett resultat av politiska beslut i Sverige utan till följd av att komponenter som tillverkas av underleverantörer i andra länder inte kommer fram och att hela produktionslinjen därmed står still. I de fallen handlar det nu om direkt övervintring tills vissa lättnader kan göras och globala värdekedjor återstartas. Därför bör en permittering upp till 100 procent vara möjlig.

Antalet permitterade har vuxit dramatiskt. Det kan tolkas som oroväckande, sam­tidigt som det tyder på att ett större antal företagskonkurser därmed har undvikits. Även om de kortsiktiga kostnaderna blir högre med en ännu högre permitteringsgrad så är alternativet alltjämt ännu högre kostnader längre fram – i form av arbetslöshets­försäk­ring, försörjningsstöd samt minskade skatteintäkter i form av arbetsgivaravgifter, bolagsskatter etc., för att inte tala om de sociala kostnader och umbäranden det faktiskt innebär att bli arbetslös eller tvingas till konkurs. Vi anser att det finns skäl att kostnads­utreda en sådan utökning av systemet. Regeringen bör mot den här bakgrunden utvär­dera permitteringsgraden i den nya lag som nu införs.

Undantag vårdpersonal från förmånsbeskattning för taxi och måltider

I ändringsbudgeten tas förmånsbeskattningen av fri parkering och gåvor till anställda tillfälligt bort, vilket är bra. Däremot hanterar man inte alls den situation som uppkom­mit där privatpersoner och företag exempelvis skänker bort lunchlådor eller där arbetsgivaren bekostar taxiresor hem för att underlätta vardagen för den hårt slitande vårdpersonalen.

Sverigedemokraterna anser inte att det är rimligt att den som tar emot en sådan förmån under krisen i efterhand ska riskera att bli beskattad för den. Därför anser vi att ett tillfälligt undantag från förmånsbeskattning bör införas under krisen för berörda yrkesgrupper inom vården.

Regeringens åtgärder måste utformas för att motverka missbruk

I takt med att kostnaderna ökat mer än regeringen räknat med för de åtgärder som utarbetats för att möta den ekonomiska krisen har behovet av tydliga kontrollmeka­nismer blivit större. Det är viktigt att åtgärderna för att stötta näringslivet förenas med tydliga kontrollmekanismer och att missbruk eller vårdslöshet med offentliga medel motverkas. Statliga pengar får inte av regeringen användas lättvindigt. Det kan komma att uppstå behov både av att skärpa insatserna för att komma till rätta med eventuellt missbruk av de stödåtgärder som tagits fram med anledning av den ekonomiska krisen och av att utvärdera om regelverk varit tillräckligt väl genomarbetade för att förebygga fusk och missbruk.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-05-18 Granskad: 2020-05-18 Bordlagd: 2020-05-19 Hänvisad: 2020-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)