med anledning av prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 - Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de tillfälliga bestämmelser som införs när det gäller förmåner till anställda och tillkännager detta för regeringen.

Förmånsbeskattning måltider

Coronakrisen slår hårt mot hela samhället. Den primära uppgiften handlar om att begränsa smittspridningen och rädda liv. Alla har ett ansvar att ta i denna tid. Samtidigt arbetar vissa yrkesgrupper mer än vanligt och tar större risker för att kunna hjälpa dem som far mest illa. De yrkesgrupper som står i frontlinjen i krisen förtjänar samhällets och det offentligas oreserverade uppbackning.

Krisen har medfört olika stöd för vissa yrkesgrupper. Exempelvis ges fri parkering för hälso- och sjukvårdspersonal. Transporter med taxi och fria måltider är andra exempel på tillfälliga stöd för att underlätta för vissa yrkesgrupper i det dagliga arbetet. Det stöd som ges till dessa yrkesgrupper bör rimligtvis inte förmånsbeskattas mot bakgrund av hur krisen påverkar deras arbete. Skatteverket har tidigare angett att t.ex. fri parkering och fria måltider som vårdpersonal erhåller kan komma att förmånsbeskat­tas. Moderaterna ställer sig därför bakom regeringens förslag om att tillfälligt undanta fri parkering och gåvor upp till 1000 kronor från förmånsbeskattning.

Att inte förmånsbeskatta stöd till de som i dag arbetar inom vård och omsorg är i grunden en fråga om såväl anständighet som skattesystemets legitimitet. Det är inte rimligt att de yrkesgrupper som arbetar mer och tar större risk och ansvar i krisen ska förmånsbeskattas för det stöd det offentliga och samhället bistår med.

Moderaterna föreslår därför att regeringen snarast utvärderar effekten av de tillfälliga bestämmelser om förmåner till anställda som nu införs, detta då även måltider som ges till vård- och omsorgspersonal i anslutning till arbetet med anledning av kampen mot covid-19 bör undantas från förmånsbeskattning. Utgångspunkten bör vara att ett sådant undantag från förmånsbeskattning bör gälla under innevarande år och undantaget bör kunna tillämpas från den 1 april 2020.

Heltidspermittering

Syftet med stödet för korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris, som exempelvis covid-19, ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget förbätt­ras. Regeringen föreslår i propositionen en utvidgning av korttidspermitteringsreglerna till att även omfatta permittering upp till 80 procent, vilket Moderaterna välkomnar.

Inom flera branscher är det dock svårt att permittera på deltid och det behövs därför ett system som tillåter att viss personal permitteras i större utsträckning, medan annan personal kan jobba vidare. Det är nu centralt att så många som möjligt behåller sina anställningar och sin förankring i arbetsmarknaden. Moderaterna vill därför att stödet till korttidsarbete utvidgas till att också gälla heltidspermitteringar, där staten står för 75 procent av kostnaden. Arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande del av kostnaden. Moderaterna har tidigare motionerat om möjlighet till heltidspermittering och hänvisar i den delen till motion 2019/20:3606 och riksdagens kommande beredning av denna motion.

Anståndsavgift vid uppskjuten skatteinbetalning

Moderaterna välkomnar regeringens förslag i propositionen om att sänka anstånds­avgiften genom att ändra lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Förslaget att skjuta upp skattebetalningar är bra. Däremot ansåg Moderaterna tidigt att den totala räntekostnaden, kostnadsräntan tillsammans med anståndsavgiften, som utgör en kostnad om ca 6,6 procent på uppskjutna skattebelopp, innebar en för hög kostnad – en kostnad som riskerar att få till följd att företag som är i behov av anstånd inte har råd att begära anstånd. Det är bra att regeringen nu sänker den totala kostnaden för anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-05-18 Granskad: 2020-05-18 Bordlagd: 2020-05-19 Hänvisad: 2020-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)