med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör utvärdera tillskottet till vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige gick in i coronakrisen med en arbetslöshet som var bland de högsta i EU. Såväl Internationella valutafonden (IMF) som EU-kommissionen prognosticerar också att Sverige kommer att vara ett av de länder i EU där arbetslösheten ökar mest. Skulle Sveriges arbetslöshet exempelvis utvecklas på samma sätt som i Tyskland, Finland och Danmark skulle mellan 80000 och 100000 färre förlora jobbet. För att kunna pressa tillbaka arbetslösheten ytterligare bör därför mer göras för att hålla igång ekonomin.

Infrastrukturinvesteringar är ett effektivt sätt att stötta en vikande ekonomi. Ofta dämpas dock effektiviteten av långa planeringsprocesser men givet att coronakrisen leder till ett minskat resande bör det finnas goda förutsättningar för att öka underhållsarbetet på den svenska infrastrukturen. Staten bör samtidigt säkerställa att större planerade infra­strukturprojekt – som utbyggnaden av tunnelbanan – kan starta som planerat.

Ju mer som görs nu för att hålla igång ekonomin desto mer kan vi pressa tillbaka arbetslösheten. Moderaterna anser därför att ytterligare resurser ska tillföras för att möjliggöra satsningar på infrastruktur utöver det regeringen föreslår. Sammantaget anser Moderaterna att anslaget för vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ska ökas med 3 miljarder kronor fördelade enligt nedan istället för den anslagsökning som regeringen föreslår.

Anslagsökningar (miljoner kronor)

Utökade resurser järnvägsunderhåll

1500

Utökade resurser vägunderhåll

1500

Summa

3000

Utöver utökade resurser till järnvägs- och vägunderhåll anser Moderaterna att följande åtgärder behövs:

Säkra utbyggnad av tunnelbanan

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och ett exem­pel på gott samarbete mellan staten samt regionala och kommunala aktörer. Förutom att utöka infrastrukturen i Stockholmsregionen väntas utbyggnaden av tunnelbanan – genom resultaten från Stockholms- och Sverigeförhandlingen leda till att över 100000 nya bo­städer byggs i Stockholmsområdet. Sammantaget bedöms utbyggnaden av tunnelbanan leda till 140000 årsarbeten kopplade till den nya tunnelbanan och de direkta arbeten som är kopplade till de exploateringar som möjliggörs av den nya tunnelbanan. Att säkerställa att ett projekt med den här effekten på ekonomin kan genomföras bör vara högsta priori­tet när ekonomin nu viker ned.

Under 2019 uppdaterades kostnadsbedömningarna för utbyggnaden av tunnelbanan och i november meddelade region Stockholm och de berörda kommunerna att de är be­redda att ta sin del av de ökade kostnaderna. Tyvärr har inte regeringen ställt ut samma utfästelser, trots att en stor del av statens utfästelser kan täckas av att ytterligare medel av de framtida intäkterna från trängselskatten avsätts till utbyggd tunnelbana. Resterande del kan täckas genom utökad statlig medfinansiering inom den nationella planen. Trots att regeringen ställt sig bakom att medel från trängselskatterna kan användas för att täcka ökade kostnader kopplade till Förbifart Stockholm har man alltså inte gjort liknande för utbyggnaden av tunnelbanan. Regeringen bör därför snarast ge besked till övriga parter att man tar sin del av de ökade kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan. Moderater­na är beredda att driva frågan i riksdagen om regeringen inte gör sitt jobb.

Stöd till regionala flygplatser

För att hela Sverige ska kunna leva bör det säkerställas att Sveriges regionala flygplatser har ekonomiska möjligheter att övervintra under coronakrisen. Moderaterna anser därför att regeringen bör skjuta till 100 miljoner kronor för att Sveriges regionala flygplatser kan övervintra samtidigt som det säkerställs att samhällsviktiga transporter kan fortsätta att nå alla delar av Sverige på kort tid.


Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-05-26 Granskad: 2020-05-26 Hänvisad: 2020-05-27 Bordlagd: 2020-05-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)