med anledning av prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Motion 2019/20:3639 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att beslagta misstänkt stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har avlämnat en proposition med syftet att stärka Tullverkets befogenheter att agera mot vissa brott genom ökad förundersökningsrätt. Kristdemokraterna stöder regeringens ambition men konstaterar att trots att regeringen nu ger Tullverket ökade befogenheter är det långt ifrån de ökade befogenheter som riksdagen har krävt.

Den 13 maj i år riktade riksdagen ytterligare ett i raden av tillkännagivanden mot regeringen angående Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, i justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor. Riksdagen anser att ”regeringen bör ge Tull­verket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet. Tullverket bör också få ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla gods och personer.” Beslutet fatta­des av ett enigt utskott och togs i kammaren med acklamation. Inga partier, inte ens regeringspartierna, hade reserverat sig. Ändå agerar inte regeringen på riksdagens vilja. Det är inte första gången.

Den budget som riksdagen antog i december 2018 var tydlig. I 2018/19:SkU1 tar ut­skottet ställning för följande ”Tullverket bör enligt utskottet även ges ett utökat uppdrag som gäller kontroll vid utförsel. Ny lagstiftning bör antas som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon. Även för detta uppdrag krävs ytterligare resurser.” Regeringen har fortfarande inte gjort för att åtgärda detta, trots löften om att så ska ske. I början av 2018 gav regeringen ett uppdrag till Polismyndigheten, Tullverk­et och Kustbevakningen att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet begången av internationella brottsnätverk eller internationella stöldligor. Uppdraget slutredovisades den 14 februari 2020 (Ju2018/00991/PO), och i samband med denna redovisning meddelade inrikesminister Mikael Damberg att tullen ska få befogenhet att beslagta stöldgods. Kristdemokraterna välkomnade det beskedet och ställde därför en skriftlig fråga (2019/20:1004) till finansminister Magdalena Andersson, ansvarig för Tullverket, om när en proposition skulle vara riksdagen till handa. Finansministern svävade dock betydligt mer på svaret än inrikesministern:

I slutredovisningen av det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige konstaterar myndigheterna att frågan om att ge Tullverket befogenhet att stoppa misstänkt stöldgods är komplex och att det är viktigt att se helheten för att nya åtgärder ska få förväntad effekt. Vi kommer att se över Tullverkets möjligheter att ingripa och hur en sådan befogenhet skulle kunna se ut.

De tydliga beskeden saknades också från finansministern när hon intervjuades om denna proposition i Sydsvenskan (3/5). På frågan om Tullen ska få möjlighet att beslag­ta stöldgods så som inrikesministern lovat svarar Andersson: ”Det ä[r] en sak som vi tittar på på departementet. Det handlar bland annat om en avvägning av hur man effek­tivast bekämpar stöldligorna. Om vi ska lägga resurser på tullen eller på polisen, så att stöldligorna kan stoppas innan de har stulit.”

Motstridiga besked fortsätter dock att komma. Under riksdagens frågestund den 28 maj anf. 51 säger Damberg att ”regeringen kommer att återkomma med förslag om för­ändringar som ska ge tullen nya befogenheter. Men ännu saknas besked om när eller om ett arbete pågår.

Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av att Polismyndigheten i slutredovisningen av ovannämnda regeringsuppdrag konstaterar att frågan redan är utredd, i SOU 2006:9 Kontroll av varor vid inre gräns. Där föreslås att Tullverket ska få möjlighet att kvar­hålla misstänkt stöldgods och personer misstänka för att föra ut det. Utredningen är emellertid 14 år gammal och bör skickas på en ny remissrunda för att instanserna ska kunna anmärka på om utredningen fortfarande är aktuell eller behöver uppdateras i delar eller i sin helhet.

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

Lars Adaktusson (KD)

Robert Halef (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-06-15 Bordlagd: 2020-06-22 Granskad: 2020-06-22 Hänvisad: 2020-06-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)