med anledning av prop. 2019/20:175 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion

Motion 2020/21:158 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Regeringen lägger ett förslag som kan uppfattas som en indelning av Sverige geografiskt i två delar genom skattelagstiftningen, detta genom införandet av en regional skattereduktion som ska tillfalla mindre kommuner inom Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland samt vissa kommuner i Västra Götaland. Vår uppfattning är att detta förslag är problematiskt eftersom det inte bidrar till att öka sammanhållningen i Sverige. Sverigedemokraterna menar i stället att vi behöver undvika politik som leder till uppdelning av geografiska områden. Regeringen och tidigare regeringar har i decennier fört Sverige i en riktning mot att bidra till allt fler utanförskapsområden i anslutning till städerna. I snart alla svenska städer finns mångkulturella utanförskapsområden med växande arbetslöshet och en eskalerande kriminalitet. Samtidigt som denna negativa utveckling tillåtits ske med regeringens goda minne föreslår regeringen även att det ska inledas en geografisk klyvning av Sverige genom en regional skattereduktion som medför underliga gräns­dragningar och en sned skattefördelning. Trots att Sverigedemokraterna påpekat att Sverige under decennier fört en politik som leder till splittring väljer regeringen att fortsätta lägga nya förslag av denna typ.

I propositionen föreslås också särskilda förfaranden både i specifika situationer gällande små företag och i vissa sektorer. Förslaget är redan från början en särlösning på geografisk grund med trubbig träffsäkerhet. Att vidare utveckla ett särskilt regelverk på geografisk grund till att inrymma ytterligare obalanserade särregler kommer inte att bidra till att forma ett för medborgarna enkelt hanterbart skattesystem. Svåra skatte­system tenderar i förlängningen att bidra till att öka skattefelet. Dessutom har riksdagen tidigare fastslagit generella riktlinjer för skattepolitiken, vilka det är att ifrågasätta om man bör göra avsteg från på det sätt som anförs i propositionen.

Följden av en sådan förändring som föreslås är att det blir svårare för allmänheten att bedöma rimligheten i systemet. Det leder till att tilliten blir svagare när det av många kommer att uppfattas som att skattesystemet blir allt snårigare och allt mindre transparent. Vi tror att detta är fel väg att gå för att erhålla folkets förtroende för skattesystemet och dess finansiering av viktiga centrala samhällsuppgifter inom trygghet och välfärd.

Syftet med den regionala skattereduktionen är att en skattelättnad ska tillfalla regioner som bedöms vara svagare ekonomiskt jämfört med andra, och med samma utgångspunkt förväntas skattelättnaden också tillfalla ekonomiskt svagare hushåll inom dessa regioner. Detta motiveras bl.a. med långa avstånd och att sämre service råder i dessa områden, vilket är en verklighetsbeskrivning Sverigedemokraterna också ställer sig bakom. Men det är högst tveksamt om den föreslagna skattereduktionen är rätt verktyg för att möta detta.

Beloppet som anges för skattereduktionen är av den storleken att det närmast får betraktas som försumbart för det enskilda hushållet i relation till mer effektiva politiska förbättringar för människor som bor eller nära landsbygden, och vår bedömning är att den inte kommer att ha den positiva effekt som vore önskvärd.

Dessutom blir personer i andra delar av Sverige utan skattereduktion trots att de är i ett lika stort behov av en skattelättnad som de som faller innanför regeringens före­slagna geografiska indelning, något som gör förslaget i allmänhet orättvist. Personer med låga och normala inkomster men med långa avstånd på landsbygd i andra delar av Sverige, exempelvis boende på Öland med arbetsplats i Småland, som inte får del av regeringens skattereduktion kanske samtidigt inte har råd att köra någon annan typ av bil än just de som straffas av regeringens malusskatter i regeringens bonusmalus-program. Regeringen förväntas dessutom ytterligare förstärka bonus och malus i systemet utan att på allvar förstå konsekvenserna för vanligt folk boende på lands­bygden. Denna mix av utanförskapsområden, regional skattereduktion och bonusmalus skapar både orättvisa och spär på splittringen av Sverige som land.

Sverigedemokraterna tror på en helt annan väg för politiken genom att stärka och ge understöd till personer som har behov av skattelättnader för att få sin vardag att gå ihop. Vi har flera förslag på det området men i den specifika frågan om att gynna gles- och landsbygd kan nämnas att vi generellt sett ser behov av sänkta inkomstskatter, särskilt på låga inkomster, sänkta bränsleskatter samt förbättrade avdragsmöjligheter för resor


till och från arbetet. Detta skulle med större träffsäkerhet och rättvisa möta de faktiska behoven hos de enskilda hushåll som behöver ett stöd på riktigt.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Johnny Skalin (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-16 Bordlagd: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.