med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst

Motion 2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införa ett undantag för deltidsbrandmän i beräkningen av a-kassa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har slutligen, sex år efter de stora skogsbränderna i Västmanland och två år efter de många och omfattande skogsbränderna sommaren 2018 lämnat en proposition på riksdagens bord om hur den kommunala räddningstjänsten kan bli effektivare. Det är välkommet, men vi beklagar att åtgärderna inte genomförts tidigare. Erfarenheter fanns redan 2014 efter bränderna i Västmanland som hade kunnat ligga till grund för hur en effektivare kommunal räddningstjänst skulle kunna utformas, bl.a. avseende förmågan till ledning och samverkan. Hade förslagen lagts på riksdagens bord tidigare hade kon­sekvenserna från bränderna sommaren 2018 kunnat bli mindre omfattande.

Många av de åtgärder som regeringen nu föreslår är bra och nödvändiga, bl.a. vad gäller handlingsprogrammens utformning och innehåll. Det är också bra att regeringen stärker och målsätter den olycksförebyggande verksamheten och tillsynen och att MSB får i uppgift att kunna prioritera och fördela resurser. Med den styrning som staten nu utför och det stöd som den kan ge kommunerna kan möjligheterna till ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet förbättras, samtidigt som det fortfarande finns utrymme för lokala lösningar kring hur samverkan och organisation ska se ut. Centerpartiet har tidigare motionerat om tydligare statlig styrning i handlingsplanerna, om stärkt tillsyn och ökat statligt stöd och att ett mål för olycksförebyggande verksamhet behöver införas. Vi var också först av de politiska partierna att kräva att Sveriges brandsläckningsförmåga från luften behövde bli bättre. Vi är glada att Sverige nu genom MSB har säkrat denna förmåga.

Men tyvärr avvisar regeringen ett av de förslag som verkligen hade kunnat bidra till en lösning ett av räddningstjänstens fleråriga problem med att rekrytera deltids­brandmän. Deltidsbrandman är en speciell anställning som bedrivs som extra arbete med beredskap vid sidan av en ordinarie anställning. Personalförsörjningen av deltids­brandmän har under de senaste decennierna utvecklats till ett av svensk räddningstjänsts största problem. Här behöver mer göras för att fylla de vakanser som finns. För att för­bättra villkoren för deltidsbrandmän vill vi se över vissa regler som inte primärt är an­passade till en anställning som deltidsbrandman. Inte minst har arbetslöshetsförsäkring­ens utformning negativ påverkan på personalförsörjningen (SOU 2018:54). Vi vill att huvuddelen av arbetet som arbetslösa deltidsbrandmän utför som deltidsbrandman ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

MSB behöver också få i uppdrag att stödja kommunerna i rekryteringen av deltids­brandmän såväl som i att utbilda fler deltidsbrandmän runt om i landet. Att räddnings­tjänsten runt om i landet kan fylla sina vakanser är en av de viktigaste åtgärderna för en effektivare räddningstjänst och ett likvärdigt skydd mot olyckor och kriser runt om i landet.

Daniel Bäckström (C)

Lars Thomsson (C)

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-16 Bordlagd: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)