med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst

Motion 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen om hur den avser att förbättra situationen för Sveriges deltidsbrandmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

I regeringens proposition framkommer det (s.15) att de kommunala räddningstjänsterna i Sverige står inför stora utmaningar framledes. En av dessa utmaningar är personal­försörjningen av deltidsbrandmän till de olika deltidsstyrkorna runt om i vårt land. Rekryteringsproblemen är många och har pågått under flera år. I en av de utredningar (SOU 2018:54) som ligger till grund för propositionen uppger Brandmännens Riksförbund (BRF) att arbetslöshetsförsäkringens regler är ett betydande problem som många medlemmar kontaktar dem om. BRF har vidare angett att de bedömer att ungefär en deltidsbrandman per brandstation slutar sin anställning varje år på grund av detta. Skulle problemen lösas bedömer de att en person per brandstation i stället skulle kunna nyrekryteras. Problemet med dagens regelverk är att deltidsbrandmännen riskerar att gå miste om ersättning ifall de förlorar sin huvudanställning då arbetslöshets­försäkringen reduceras på grund av att de har en inkomst som deltidsbrandman. För att komma till rätta med problematiken föreslogs det därför i utredningen att det skulle införas ett undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen väljer i propositionen att gå emot det förslaget och i stället hänvisa till vad utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) kommer fram till, men avser att återkomma med förslag på lösning utifall utredningens förslag inte löser problemet, vilket den inte heller gjorde. Sverigedemokraterna ser att likabehandlingsprincipen är viktig och att en särreglering inte är den optimala lösningen. Samtidigt ser vi att Sveriges deltidsbrandmän är en helt avgörande resurs för att kunna upprätthålla en god beredskap och genomföra räddningsinsatser. Vi anser därför att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen om hur den avser att förbättra situationen för Sveriges deltidsbrandmän.

Roger Richthoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Lars Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-16 Bordlagd: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)