med anledning av prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Motion 2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen konstaterar regeringen att det finns giltiga undersökningstillstånd för gruvprospektering som löper ut under sommaren och hösten 2020 och att dessa bör förlängas. Regeringen anser att det är mycket angeläget att lagändringarna träder i kraft redan den 1 juli 2020 för att undersökningstillstånden inte ska hinna löpa ut.

Liberalerna delar regeringens uppfattning att den nya lagen bör gälla fr.o.m. den 1juli 2020 men menar att den föreslagna lagtekniska lösning som föreslås innebär att vissa undersökningstillstånd, särskilt de som befinner sig i ett tidigt skede och de som är kopplade till viss prospektering, riskerar att inte omfattas av den förlängda giltighets­tiden. Vår uppfattning är att alla tillstånd ska förlängas oavsett var i prospekterings­processen de befinner sig och vilken prospektering det gäller. När det gäller stenkol, olja och gasformiga kolväten delar vi dock regeringens uppfattning att undersöknings­tillstånd på dessa områden inte ska omfattas av förlängningen. Regeringen bör åter­komma senast den 31 oktober 2020 med kompletteringar för de tillstånd som bl.a. ligger tidigt i tillståndsprocessen.

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisad: 2020-06-15 Bordlagd: 2020-06-15 Inlämnad: 2020-06-15 Granskad: 2020-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)